Ἐρωτήθηκα˙ Εἶχαν οἱ εἰδωλολάτρες Ἀκάθιστο ὕμνο; κι ἀπαντῶ.
 
   Εἶχαν. διασώθηκαν τοὐλάχιστο δύο˙ὁ Ὕμνος εἰς Διόνυσον κι ὁ Ὕμνος εἰς Ἀπόλλωνα. εἶναι τῶν ἑλληνιστικῶν ἢ κι ἑλληνορρωμαϊκῶν χρόνων, ἀδέσποτοι, ἀγνώστου δηλαδὴ ποιητοῦ, ἔχουν ὁ καθένας 25 στίχους, ποὺ ὁ πρῶτος ἐπαναλαμβάνεται στὸ τέλος σὰν τὴ στροφὴ Ἄγγελος πρωτοστάτης, οἱ δὲ ἄλλοι 24 στίχοι εἶναι ἀλφαβητικὴ ἀκροστιχίδα. ἡ ὕλη τῶν στίχων εἶναι κατάλογος λατρευτικῶν κι ἐγκωμιαστικῶν κοσμητικῶν ἐπιθέτων καὶ προσωνυμίων τοῦ ἐξυμνουμένου, 96 στὸν ἀριθμό, ἀπὸ 4 στὸν κάθε στίχο (4 х 24 = 96), σὺν ἕνα ἀκόμη στὸν πρῶτο καὶ τελευταῖο στίχο. οἱ δυὸ Ἀκάθιστοι ὕμνοι καταχωρίζονται στὴν Παλατινὴ ἀνθολογία (9, 524 καὶ 525).
 

  Μελέτες 4 (2008)