ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 12

 

1. Ἡ παράδοσι τοῦ κειμένου τῆς Ἁγίας Γραφῆς   (σελ. 99)

     The Transmission of the Text of the Holy Bible   (σελ. 117)

2.  Μορφὴ κι ἐμφάνισι τῶν βιβλικῶν προσώπων   (σελ. 134)

3.  Ἡ διάσωσι τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας  (σελ.165)

4.  Ἡ διάσωσι τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης  (σελ.177)

5.  Οἱ Ἕλληνες Χριστιανοί  (σελ. 186)

6.  Ἐμπρησμὸς τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἀλεξανδρείας  (σελ. 188)

7.  Λεξιλόγιο τοῦ Μακρυγιάννη  (σελ. 189)

 

Πατήστε στὸ εἰκονίδιο αὐτὸ , γιὰ νὰ ἀνοίξετε τὴ μελέτη.

(Ἔκτασι 98 σελίδες – 1.6ΜΒ)