Ὅταν στὶς 6-10-2016 ἀνάρτησα τὴ μελέτη μου «Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο καὶ κομποσχοίνι» στὴν ἱστοσελίδα μου www.philologus.gr, ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Τσολογιάννης, παλιὸς μαθητής μου στὸ ἑξατάξιο γυμνάσιο, μοῦ ζήτησε νὰ τὴν πάρῃ ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα μου καὶ νὰ τὴν ἀναρτήσῃ καὶ στὴ δική του ἱστοσελίδα, καὶ τοῦ ἐπέτρεψα. ὅπως σημείωσε ἐκεῖ, τὴν ἀνάρτησε στὶς 11-10-2016. στὶς 16-10-2016 στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀδυσσέως μὲ τὴν τεράστια ἐπισκεψιμότητα εἶδα νὰ ἔχουν ἀναρτηθῇ καὶ γύρω στὶς 60 σημειώσεις - σχόλια ἐπισκεπτῶν γιὰ τὴ μελέτη μου αὐτή, σημειώσεις ἄλλες ὑπὲρ καὶ ἄλλες κατά. πρόσεξα δὲ κι ὅτι τοὐλάχιστο δυὸ ἀπ᾽ αὐτές, ποὺ συμπλέουν μὲ τὶς κατά, εἶναι γραμμένες ἀπὸ ἀνωνύμους παπικούς, οἱ ὁποῖοι πειράχτηκαν, ἐπειδὴ τοὺς ξεκουνήθηκε ἀπὸ τὴ διάνοιά τους ἡ «Βαβυλών = δῆθεν Ῥώμη» ποὺ προέκυψε ἀπὸ κουτοπόνηρη καββαλιστικὴ παρερμηνεία τους στὸ βιβλικὸ χωρίο Α’ Πε 5,13, καθὼς ἐγὼ ἑρμηνεύοντας νηφάλια ἐπιστημονικὰ ἱστορικὰ καὶ σωστά, ἀπέδειξα ὅτι πρόκειται γιὰ τὴ Βαβυλῶνα τῆς Αἰγύπτου ποὺ ἦταν στὸ Δέλτα τοῦ Νείλου. ἂν καὶ οἱ παπικοὶ δὲν τόλμησαν νὰ μοῦ ἐπιτεθοῦν, ὅπως κάποιοι χοντροκομμένοι «ὀρθοδοξαρᾶδες» ἀμαθέστατοι, (ἐπειδὴ μυρίζει μπαρούτη, καὶ οἱ παπικοὶ ξέρουν νὰ φυλάγωνται), φλυαροῦν ἁπλῶς γύρω ἀπὸ τὸ ἐπιστημονικό μου συμπέρασμα διάφορες γαργάρες, ὅπως εἶναι ἡ πάγια τακτική τους.
        Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἀναρτῶ ἐδῶ συμπληρωματικῶς καὶ πρὸς διαφωτισμὸ τῆς σκοτισμένης «ἐνημερώσεως» τῶν παπικῶν δυὸ παλιὲς μελέτες μου, γραμμένες τὸ 1985 –σὲ γλῶσσα καθαρεύουσα κατ᾽ αἴτησι τοῦ τότε ἐκδότου–, οἱ ὁποῖες μελέτες μου ἀνευρίσκονται ὡς μεγάλες ὑποσημειώσεις μου στὸν «Τόμον Χαρᾶς» τοῦ Δοσιθέου, στὰ Πρακτικὰ τῆς 8ης οἰκουμενικῆς συνόδου (τοῦ 880), κατὰ τὴν ὁποία ἀποκαλύφθηκε γιὰ πρώτη φορά ἀπὸ τὸ Φώτιο καὶ συνοδικῶς καταδικάστηκε ἡ κακοδοξία τοῦ Αὐγουστίνου καὶ τῶν «ἀλαθήτων» παπῶν Ῥώμης καὶ τῶν παπικῶν, ποὺ ἐκφράζεται στὴν προσθήκη τους Filioque τὴν ὁποία τσοντάρισαν πλαστογραφικῶς στὸ Σύμβολον τῆς πίστεως. στὸν «Τόμον Χαρᾶς» τοῦ Δοσιθέου κατὰ τὴ δική μου ἔκδοσι βρίσκεται καὶ ἡ σχετικὴ εἰσαγωγή μου (σελίδες 150) καὶ 440 περίπου σχόλια - μελέτες - ὑποσημειώσεις μου (σελίδες περίπου 150). τὸ ἔργο μου αὐτὸ χρησιμοποιεῖται πάρα πολὺ ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους τῆς Βορείου Ἀμερικῆς καὶ τῆς Εὐρώπης γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῆς παπικῆς προσηλυτιστικῆς προπαγάνδας (τῆς περίφημης ὑπηρεσίας τῶν παπῶν Ῥώμης De propaganda fide), ἡ ὁποία ἀσκεῖται ἐπίμονα ἀπὸ τοὺς παπικοὺς στοὺς ὀρθοδόξους Χριστιανούς.
     Ἀναρτῶ λοιπὸν ἐδῶ καὶ τὶς δυὸ παρακάτω μελέτες μου, φρονώντας ὅτι εἶναι χρήσιμες στὸν ἀμυντικὸ ἀγῶνα τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῆς ἀντιχριστιανικῆς παπικῆς προσηλυτιστικῆς προπαγάνδας ποὺ ὑφίστανται.
       Στὸν «Τόμον Χαρᾶς» οἱ δυὸ μελέτες - ὑποσημειώσεις βρίσκονται στὶς σελίδες 307 - 311 καὶ 506 - 508. στὴν πρώτη ἀπὸ τὶς δυὸ ἐδῶ μελέτες μου προσθέτω τώρα ὅτι γιὰ τὴ Βαβυλῶνα τῆς Αἰγύπτου γράφει κι ὁ γεωγράφος - ἱστορικὸς τοῦ Α’ π.Χ. - Α’ μ.Χ. αἰῶνος (σύγχρονος δηλαδὴ τοῦ Χριστοῦ) Στράβων 17,1,10· 17,1,40· (σ. 807· 812). τὰ δυὸ αὐτὰ χωρία τὰ βρῆκα ἐκ τῶν ὑστέρων.
      Συνολικὰ γιὰ τὴ Βαβυλῶνα τῆς Αἰγύπτου, τὴ μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Ἰακώβου ἕδρα τῶν ἀποστόλων Πέτρου, Ἰούδα, καὶ Ἰωάννου, μιλοῦν 26 ἀρχαῖες πηγές, ἤτοι 11 συγγραφεῖς καὶ 15 ἰδιωτικοὶ πάπυροι. βρῆκα τὰ χωρία τῶν συγγραφέων καὶ τοὺς παπύρους, καὶ τὰ παρουσιάζω στὴν πρώτη ἀπὸ τὶς μελέτες αὐτές. στὴ δεύτερη ἐκθέτω πῶς ἀνακάλυψα 5 φανταστικοὺς «πάπες» Ῥώμης, ποὺ δὲν ὑπῆρξαν ποτέ, τοὺς πέντε ἀρχαιοτέρους.
       Τὸ ἔργο μου αὐτὸ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΣ ἐμπορικῶς εἶναι ἰδιοκτησία τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου Β. Ῥηγοπούλου, καὶ πωλεῖται στὸ Βιβλιοπωλεῖο του, Καρόλου Ντὴλ 4, Θεσσαλονίκη.

 

Η ΒΑΒΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

 Πατήστε στὸ εἰκονίδιο αὐτὸ acrobat reader γιὰ νὰ ἀνοίξετε τά ὰποσπάσματα τοῦ ΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΣ.

 

ΟΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΟΙ
ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΡΩΜΗΣ

Πατήστε στὸ εἰκονίδιο αὐτὸ acrobat reader γιὰ νὰ ἀνοίξετε τά ὰποσπάσματα τοῦ ΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΣ.