Ἀπ 2,12˙ Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον.
        Μετάφρασι˙ Καὶ στὸν ἄγγελο τῆς ἐκκλησίας ποὺ εἶναι στὸ Πέργαμο γράψε.
        Στ’ἀρχαῖα ἑλληνικὰ κείμενα, καὶ ἐδῶ στὴν Ἀποκάλυψι εἰδικῶς,—καὶ στὰ λατινικὰ κείμενα—εἶναι πάντοτε τὸ Πέργαμον, καὶ ὄχι ἡ Πέργαμος.
        Οἱ 10 καθηγηταὶ πανεπιστημίου Βέλλας, Εὐ. Ἀντωνιάδης, Ἀλιβιζάτος, Κονιδάρης, Γαλίτης, Ἀγουρίδης, Καραβιδόπουλος, Στογιάννος, Γαλάνης, καὶ Π. Βασιλειάδης στὶς μεταφράσεις των ἔχουν πάντα, ὅπως καὶ οἱ χιλιασταὶ στὴ δική τους μετάφρασι, "τῆς Περγάμου" ἢ "στὴν Πέργαμο". σὰ νὰ λέμε"τὸ Δοξᾶτον" Δράμας νὰ γίνῃ "ἡ Δοξάτος". αὐτὸ συμβαίνει, ἐπειδὴ οἱ προειρημένοι καθηγηταὶ πανεπιστημίου δὲν γνωρίζουν ἱκανοποιητικὰ τὴ γλῶσσα στὴν ὁποία γράφτηκε ἡ Κ. Διαθήκη, καὶ γενικὰ τὴν ἀρχαία ἑλληνική, ἐπειδὴ δὲν μεταφράζουν ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ πρωτότυπο κείμενο τῆς Κ. Διαθήκης, ἀπὸ τὸ ὁποῖο δὲν μποροῦν, ἀλλ’ ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ μετάφρασι τῆς λατινικῆς μεταφράσεως τῆς Κ. Διαθήκης, κι ἐπειδὴ στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα δὲν ὑπάρχει οὐδέτερο γένος. ἂν οἱ Ἄγγλοι εἶχαν οὐδέτερο γένος, οἱ δικοί μας δὲν θὰ ἔκαναν αὐτὸ τὸ λάθος˙ σίγουρα. ἐξ ἄλλου καὶ οἱ 10 εἶναι καθηγηταὶ πανεπιστημίου, καὶ ἔργο τους δὲν εἶναι νὰ ξέρουν ἀρχαῖα ἑλληνικὰ ἢ νὰ καταλαβαίνουν τὸ κείμενο τῆς Κ. Διαθήκης, ποὺ διδάσκουν, ἀλλὰ νὰ ἔχουν γι’ αὐτὴν ἀπόψεις καὶ νὰ λὲν νὰ λὲν νὰ λὲν στοὺς φοιτητὰς ἐκεῖνες τὶς γνωστὲς προτεσταντικὲς παρλαπίπες γιὰ τὴ μεταχρονολόγησι τῶν βιβλίων τῆς Κ. Διαθήκης —καὶ τῆς Π. Διαθήκης˙ γιατί ὄχι; —, γιὰ τὴ μὴ ἀποστολικὴ προέλευσί τους, γιὰ τὶς διαστρωματώσεις των, καὶ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ εἶναι βολικὰ γιὰ τὶς ἀπόψεις των. καί, νομίζω, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τοὺς κατηγορήσῃ ὅτι δὲν εἶναι παραγεμισμένοι μὲ ἀπόψεις. καὶ μὴ νομίσετε ὅτι δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ ἔχῃ ἀπόψεις γιὰ κείμενα ποὺ δὲν καταλαβαίνει. νά ποὺ αὐτοὶ μποροῦν. εἶναι ζήτημα τόλμης καὶ ὄχι μόνο ἐπιστημονικῆς καταρτίσεως. ἴσα ἴσα, ὅσο περισσότερη ἄγνοια ἔχει κανείς, τόσο τολμηρότερος γίνεται˙ἐπειδὴ "δὲν καταλαβαίνει τίποτα". καὶ μὴν πῆτε ποτὲ "Μὰ καλά, οἱ Γαλίτης καὶ Ἀγουρίδης τοὐλάχιστο ἔπρεπε νὰ ξέρουν ὅτι εἶναι τὸ Πέργαμον, γιατὶ χρημάτισαν καὶ καθηγηταὶ τῆς ἱστορίας τῶν χρόνων τῆς Κ.Διαθήκης, καὶ ἦταν μέσα στὶς ἐπαγγελματικές των ὑποχρεώσεις νὰ ξέρουν˙ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι πῶς ἔγιναν καθηγηταί;" . ἒ ὅλα θέλετε νὰ τὰ ξέρετε;
 
                                                                         Μελέτες 2 (2008)