Μόλις εἶχε γίνει 30 ἐτῶν. ἕνας ἄντρας ψηλὸς λεπτὸς ἀθλητικὸς καὶ ἰδιαίτερα τριχωτός, δρομέας ταχύτατος ποὺ κάποτε ξεπέρασε στὸ τρέξιμο ἄλογα. καὶ ἦταν πολὺ ἁγνὸς κι ἀπόλυτα πιστὸς στὸ θεό. καὶ εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ ἔμεινε ἄγαμος παρθένος. ὁ θεὸς πρὸ Χριστοῦ σὲ δύο μόνο ἀνθρώπους ὤφθη, στὸ Μωϋσῆ καὶ σ̉ αὐτόν. τὸν ἔθλιβε πολὺ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ πατριῶτες του εἶχαν ἐξοκείλει σὲ τέτοια διαφθορὰ διαστροφὴ καὶ δυσσέβεια, ποὺ πόρνευαν ὅλοι τελεστικὰ μὲ ἱέρειες πόρνες καὶ ἱερεῖς κιναίδους καὶ ἔκαιγαν τελεστικὰ τὰ κάτω τῶν δώδεκα ἐτῶν παιδιά τους ζωντανὰ στὴν πυρὰ τοῦ Βάαλ Μολόχ. τοὺς ἔπειθαν νὰ τὸ κάνουν αὐτὸ οἱ κίναιδοι ἱερεῖς τοῦ κιναιδικοῦ αὐτοῦ ψευτοθεοῦ. διότι οἱ κίναιδοι φθονοῦν θανάσιμα τὰ μικρὰ παιδιά, καὶ τοὺς ἀρέσει νὰ τὰ βλέπουν νὰ καίγωνται ζωντανά. οἱ ἀνθρωποθυσίες καὶ οἱ καννιβαλισμοὶ τῆς ἀρχαιότητος ὀφείλονται στὸν κιναιδισμὸ τῶν ἐξωθούντων. αὐτὸ φαίνεται καὶ στὶς Βάκχες τοῦ Εὐριπίδου. ἡ ἀνθρωποθυσία κι ὁ καννιβαλισμὸς εἶναι προεκτάσεις τοῦ κιναιδισμοῦ. καὶ τὸ παλληκάρι ἀποφάσισε νὰ ῥισκάρῃ τὰ νιάτα του, τὸ κεφάλι του, καὶ τοὺς προκάλεσε σὲ κρίσι ἐκείνους τοὺς κιναίδους προφήτας τῆς αἰσχύνης καὶ δολοφόνους τῶν νηπίων γιὰ τὸ τίνος ὁ θεὸς εἶναι ἀληθινός, μὲ στοίχημα τὰ κεφάλια τους. ὅποιου ὁ θεὸς θὰ ῥίξῃ φωτιὰ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ στὸ θυσιαστήριό του, αὐτὸς θὰ κόψῃ τὸ κεφάλι τοῦ ἄλλου˙ ἢ ἐκεῖνοι νὰ τοῦ κόψουν τὸ κεφάλι ἢ αὐτὸς νὰ τοὺς κόψῃ τὰ κεφάλια. ἡ κρίσι νὰ γίνῃ μπροστὰ στὸ λαὸ καὶ στὸ βασιλιᾶ, ὁ ὁποῖος ἦταν μὲ τὸ μέρος τῶν κιναίδων δολοφόνων. καὶ ἡ φοβερὴ αὐτὴ κρίσι ἔγινε. κι ἔρριξε ὁ ἀληθινὸς θεὸς φωτιὰ στὸ θυσιαστήριο τοῦ παλληκαριοῦ, παρ̉ ὅλο ποὺ εἶχε καταβρέξει τρεῖς φορὲς μὲ ἄφθονο νερὸ καὶ τὸ θυσιαστήριό του καὶ τὰ σφάγια. ὁ δὲ θηλυπρεπὴς φανταστικὸς καὶ ψεύτικος θεὸς τῶν κιναίδων δὲν ἀπάντησε, παρ̉ ὅλο ποὺ οἱ κίναιδοι ἱερεῖς του χαράκωναν τὰ κορμιά τους μὲ μαχαίρια κι αἱμορραγοῦσαν ὑστερικά, γιὰ νὰ πείσουν τὸ θεό τους. καὶ οὐκ ἦν φωνὴ καὶ οὐκ ἦν ἀκρόασις. καὶ τὸ παλληκάρι τοὺς εἰρωνεύτηκε ἄγρια˙ Ἐπιμείνετε κι ἄλλο στὶς ἱκεσίες σας, μέχρι νὰ σᾶς ἀκούσῃ˙ μήπως δὲν σᾶς ἄκουσε, ἐπειδὴ κοιμᾶται, μήπως κάνει τὸ κιναιδικό του ὄργιο (ἀδολεσχία του), μήπως πῆγε στ̉ ἀποχωρητήριο νὰ κοπρίσῃ (χρηματίζει). κι ἔτσι ὁ Ἠλίας κέρδησε τὸ θανάσιμο στοίχημα, καὶ μαζὶ μὲ τὸ λαὸ ἔκοψε τὰ κεφάλια τῶν 850 βδελυρῶν κιναίδων καὶ παιδοκτόνων ἱερέων.
       Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ σήμερα ὅλοι οἱ κίναιδοι, οἱ ἀδιάντροποι φανεροὶ καὶ οἱ ὕπουλοι κρυφοί, μισοῦν θανάσιμα τὸν προφήτη Ἠλία. τὸν μισοῦν ὅσο δὲν μισοῦν κανένα ἄλλο βιβλικὸ πρόσωπο. καὶ τὸν διαβάλλουν μ̉ ἕναν τρόπο ἰδιαζόντως κακεντρεχῆ φαρμακερὸ καὶ κιναιδικό. οἱ κίναιδοι καὶ οἱ ʺφίλοιʺ τους, ποὺ σήμερα παριστάνουν σὰ μαϊμοῦδες τοὺς ἐκλεπτυσμένους καὶ εὐαίσθητους, δὲν ἀνέχονται οὔτε ν̉ ἀκούσουν τ̉ ὄνομά του. καὶ τὸν λένε ʺδολοφόνοʺ. τὸ παλληκάρι τοὺς σφάζει.
 
Μελέτες 4 (2008)