Σ᾽ ἕνα νοσοκομεῖο περίπου δέκα πενηντάρηδες ὠτορρινολαρυγγολόγοι χειρουργοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ γῆ εἶναι κούφια σφαῖρα, καὶ μέσα της ζῇ μιὰ ἄλλη ‘’ἀνθρωπότης’’ πολὺ πιὸ προηγμένη ἀπὸ μᾶς ἐπιστημονικὰ καὶ τεχνικά, κι ὅτι γιὰ ἥλιο τους ἔχουν μιὰ μικρὴ καὶ φωτεινὴ σφαῖρα στὸ κέντρο τῆς γῆς. πάλι καλὰ ποὺ δὲν εἶπαν τὴ γῆ κυβική, μὲ τροχοὺς τριγώνους.

    Κάποιος τοὺς εἶπε τὰ ἑξῆς. γιὰ νὰ εἶναι ἡ γῆ στὴν ἀπόστασι ποὺ εἶναι ἀπὸ τὸν ἥλιο καὶ στὴν τροχιὰ ποὺ γυρίζει γύρω του, καὶ γιὰ νὰ συγκρατῇ γύρω της σὲ τροχιὰ τὴ σελήνη στὴν ἀπόστασι ποὺ τὴ συγκρατεῖ καὶ μὲ τὸ εἰδικὸ βάρος (3,4) καὶ τὸ ἀπόλυτο βάρος ποὺ ἔχει, πρέπει νὰ ἔχῃ κι αὐτὴ τὸ βάρος καὶ τὸ εἰδικὸ βάρος ποὺ ἔχει (5,5). ἕνα τέτοιο εἰδικὸ βάρος, μεγαλείτερο ἀπὸ τὸ εἰδικὸ βάρος ὁποιουδήποτε ἀμετάλλου στοιχείου τῆς ὕλης, παρ᾽ ὅλο ποὺ εἶναι κατεβασμένο σ᾽ αὐτὴ τὴν τιμὴ (5,5) μόνον ὡς μέσος ὅρος, προϋποθέτει ὅτι ἡ γῆ δὲν εἶναι ἕνα κούφιο μπαλόνι, ἀλλὰ μιὰ σφαῖρα γεμάτη, καὶ μάλιστα γεμάτη μὲ βαριὰ μέταλλα, ἀσφαλῶς λιωμένα καὶ ῥευστὰ καὶ σὲ ὑψηλὴ θερμοκρασία. ἀπὸ ποῦ ἄλλωστε προέρχεται ἡ λάβα τῶν ἡφαιστείων ποὺ ἔχει λιωμένα μέταλλα; καὶ πῶς ἕνας σεισμὸς τῆς Θεσσαλονίκης στέλνει τὰ σεισμικά του κύματα στὴν Καλιφόρνια, μέσα ἀπὸ τὴ συνεχῆ μᾶζα τῆς γῆς βέβαια σὰν κραδασμοὺς καὶ δονήσεις, καὶ καταγράφεται ἀπὸ τοὺς ἐκεῖ σεισμογράφους; πῶς οἱ φυσικοὶ ἀπὸ τὸ δεδομένο βάρος τῆς γῆς ὑπολογίζουν τί ὥρα θὰ φτάσουν στὴν ἐπιφάνεια τῆς θαλάσσης τὰ διαστημόπλοια ποὺ ἐπιστρέφουν ἀπὸ τὴ σελήνη ἢ ἀπ᾽ ὁπουδήποτε; πῶς μπορεῖ στὸ ‘’κούφιο ἐσωτερικὸ τῆς γῆς’’ νὰ ὑπάρχῃ ζωὴ χωρὶς μιὰ πολλαπλῆ ἀκτινοβολία σὰν τὴν ἡλιακή; πῶς ἡ μικρὴ θερμὴ καὶ φωτεινὴ σφαῖρα - ἥλιος τους, τόσο μικρὴ μάλιστα, δὲν κρύωσε ἀκόμη τόσες χιλιάδες χρόνια, ὥστε νὰ κάνῃ ἕναν κρύο καὶ σκοτεινὸ φλοιό, ἀλλὰ παραμένει θερμὴ καὶ φωτεινή; κι ἂν ἔχῃ τὴ δύναμι καὶ τὴν ἐπάρκεια τοῦ ἡλίου, πῶς τὴν ἀντέχουν οἱ ἐκεῖ ἄνθρωποι ἀπὸ τόσο κοντά; καὶ πῶς κάνουν χωρὶς καμμία νύχτα; καὶ ποῦ βρίσκεται τὸ νερό τους;

    Ἐκεῖνοι ὅμως δὲν δέχονται οὔτε ν᾽ ἀκούσουν μιὰ γνώμη διαφορετικὴ ἀπὸ τὴ δική τους.

    Σκεφτῆτε τώρα σὲ τί παλαβοὺς θὰ δώσουμε, ἂν χρειαστῇ, τὰ λαιμά μας, γιὰ νὰ μᾶς ἐγχειρίσουν! διότι αὐτοὶ ποὺ τὰ λὲν αὐτὰ δὲν εἶναι οὔτε γριὲς ἀγράμματες — καὶ ποῦ νὰ βρῇς σήμερα ἀγράμματη γριά; — οὔτε Κάφροι τῆς Ἀφρικῆς — καὶ οἱ Κάφροι μὲ Καλάσνικωφ κυκλοφοροῦν —, ἀλλὰ χειρουργοὶ ὠτορρινολαρυγγολόγοι˙ ἔβγαλαν πανεπιστήμιο, στὸ ὁποῖο μπῆκαν μ᾽ ἐξετάσεις στὴ φυσική. μὲ τὶς ἀπόψεις ποὺ ἔχουν μπορεῖ σὲ μιὰ στιγμὴ νὰ τοὺς ἔρθῃ ἡ ‘’ἐπιστημονικὴ ἔμπνευσι’’ νὰ μᾶς κόψουν τὸ λαιμὸ γιὰ τὴν καλλίτερη ὑγεία μας.

    Ἡ τρέλλα τους μοῦ θυμίζει ἐκείνη ποὺ εἴδαμε πρὶν ἀπὸ δέκα περίπου χρόνια, ὅταν στὴν Καλιφόρνια τῆς Ἀμερικῆς 50 διδάκτορες τῆς φυσικῆς αὐτοκτόνησαν ὁμαδικὰ καὶ ταυτόχρονα σὲ μιὰ αἴθουσα, ‘’ἐπειδὴ πλησίαζε τὴ γῆ κάποιος κομήτης’’, στὸν ὁποῖο ἐκεῖνοι τοποθετοῦσαν τὸν παράδεισό τους, κι ‘’ἔπρεπε μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς προσεγγίσεώς του νὰ πᾶν ὅλοι μαζὶ στὸν παράδεισο ἐκεῖνο’’. πάλι καλὰ δηλαδὴ ποὺ δὲν προτίμησαν νὰ στείλουν ἄλλους ἀπὸ ἀγάπη καὶ φιλανθρωπία. κι ἀφοῦ ἐπὶ ἕνα μῆνα οἱ ἐφημερίδες οἱ τηλεοράσεις καὶ τὰ ῥαδιόφωνα ὅλης τῆς γῆς ἐξέφρασαν τὴν κατάπληξί τους γιὰ τὴν τόση βλακεία τῶν κορυφαίων ἐπιστημόνων, καὶ τοὺς κορόιδεψαν χορταστικά, τὴν ἴδια μέρα τοῦ ἑπομένου μηνὸς ἄλλοι δύο τῆς ἴδιας παρέας αὐτοκτόνησαν πάλι γιὰ τὸν ἴδιο λόγο, ἐπειδὴ τὸν προηγούμενο μῆνα ἀπουσίαζαν, καὶ δὲν μπόρεσαν νὰ συνταξιδέψουν μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους. κι ἔτσι ἀλάφρωσε ἡ γῆ ἀπὸ 52 παλαβούς.

    Τὰ τελευταῖα χρόνια γίνονται πολλὰ τέτοια κι ἀκούγονται πολλὲς τέτοιες ‘’ἀπόψεις’’ ἐνδεικτικὲς φρενοβλαβείας. διαδίδονται ὅμως καὶ πιὸ ἐπιστημοφανεῖς καὶ κοινόχρηστες ‘’ἀπόψεις’’, ὅπως οἱ δαρβινικὲς καὶ οἱ φροϋδικὲς θεωρίες καὶ διάφορες ἄλλες θεωρίες γιὰ τὴ γένεσι καὶ τὸ τέλος τοῦ σύμπαντος. δὲν εἶναι λιγώτερο φρενοβλαβικές˙ ἁπλῶς οἱ τῶν τελευταίων χρόνων δείχνουν μιὰ φρενοβλάβεια πιὸ ἐκρηκτική. τί συμβαίνει λοιπόν;

    Συμβαίνει ἐκεῖνο ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς μὲ τὴ διδασκαλία του γιὰ τὰ δαιμόνια. ἀναφέρεται στὸ ἀπροσδόκητο φαινόμενο, ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι, ἕνας λαὸς ποὺ ἐπὶ 20 αἰῶνες πρὶν ἀπ᾽ αὐτὸν πίστευαν στὸν ἀληθινὸ θεὸ μόνο αὐτοὶ ἀπ᾽ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, στὶς μέρες του ἐμφάνισαν τὴ μεγαλείτερη ἀντίστασι στὸ κήρυγμά του καὶ παρέμειναν γιὰ πάντα οἱ πιὸ φανατικοὶ ἀντίπαλοι τοῦ Χριστιανισμοῦ. εἶπε λοιπὸν γιὰ τὸ φαινόμενο αὐτὸ ὁ Χριστὸς τὰ ἑξῆς γιὰ τὴ μέθοδο τῶν δαιμονίων, διδασκαλία πολὺ ἀποκαλυπτικὴ γιὰ τὴν τέτοια ψυχολογία.

    Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐκβληθῇ ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπο, περνάει ἀπὸ ἀνύδρους τόπους, ψάχνοντας νὰ βρῇ ἀνάπαυσιν, δηλαδὴ ἕδρα βάσι καὶ ὁρμητήριο, γιὰ νὰ καθίσῃ, καὶ δὲν βρίσκει. καὶ λέει˙ Δὲν ὑπάρχει ἄλλη λῦσι, παρὰ νὰ ἐπιστρέψω στὴν παλιά μου κατοικία. πάει λοιπὸν στὸν ἄνθρωπο ποὺ ἦταν πρῶτα, ἀλλὰ τὸν βρίσκει σὰ σπίτι καθαρισμένο καὶ στολισμένο καὶ νοικοκυρεμένο, καὶ δὲν μπορεῖ νὰ τοῦ ξαναμπῇ καὶ νὰ τοῦ ξανακάτσῃ. ὁπότε πάει καὶ βρίσκει ἄλλα ἑπτὰ πνεύματα πονηρότερά του, καὶ συνασπισμένα καὶ τὰ ὀχτὼ εἰσβάλλουν μὲ κοινὴ προσπάθεια στὸν ἄνθρωπο ἐκεῖνο, καὶ γίνονται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων (Λκ 11, 24 - 26˙ καὶ Μθ 12, 41 - 45).

    Οἱ ἄνυδροι τόποι σημαίνουν ἁπλῶς τὴν ἀδυναμία τοῦ ἐκβληθέντος πονηροῦ πνεύματος νὰ βρῇ ἕναν ἄλλο πρόσφορο ἄνθρωπο καὶ νὰ τοῦ μπῇ καὶ νὰ τοῦ κάτσῃ. γι᾽ αὐτὸ συνασπίζεται μὲ ἄλλα ἑφτὰ χειρότερα πνεύματα καὶ εἰσορμάει στὸν πρώην ὅμηρό του. Χριστὸς ἐννοεῖ ὅτι ἄνθρωπος λαὸς ποὺ καθαρίστηκε, ἂν ξαναγίνῃ ἀκάθαρτος καὶ δαιμονισμένος, γίνεται πολὺ πιὸ ἀκάθαρτος καὶ πολὺ πιὸ διαβολεμένος ἀπὸ πρῶτα. καὶ οἱ Ἑβραῖοι ἦταν μιὰ λῆψι ἀπὸ τὸν ἀκάθαρτο καὶ δαιμονισμένο ἀρχαῖο καὶ εἰδωλολατρικὸ κόσμο, κι ἔγιναν λαὸς τοῦ θεοῦ ἁγνὸς πιστὸς νηφάλιος καὶ ἅγιος ἐπὶ 20 αἰῶνες. ἀλλ᾽ ὅταν τοὺς ξαναπῆρε διάβολος, ἔγιναν λαὸς πολὺ πιὸ διαβολεμένος ἀπὸ πρῶτα. νόσος στὴν ὑποτροπή της εἶναι πολὺ χειρότερη ἀπ᾽ ὅσο ἦταν στὴν πρώτη της ἐπῴασι. κάτι τέτοιο συμβαίνει καὶ στὴν πνευματικὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἀνθρωπότητος. αὐτὸ λέει Χριστὸς μ᾽ αὐτὴ τὴ διδασκαλία του.

    χριστιανικὸς κόσμος, πρὶν γίνει χριστιανικὸς κόσμος, ἦταν ἕνας ἀκάθαρτος εἰδωλολατρικὸς κόσμος. ὅταν ἔγινε χριστιανικὸς κόσμος, ἔγινε ἕνας κόσμος γεμάτος πρόοδο. κατήργησε ὡς τρόπους λατρείας τοῦ θείου τὴν πορνεία, τὸν κιναιδισμό, τὴν καῦσι τῶν νηπίων, τὴν ἀνθρωποθυσία, καὶ τὴν τελεστικὴ ἀνθρωποφαγία. κατήργησε τὴν αἱμομιξία ὡς θεσμό, καὶ τὴ δουλεία. μὴν ξεχνοῦμε ὅτι οἱ ποιηταὶ καὶ οἱ φιλόσοφοι καὶ γενικῶς οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, ποὺ θεωροῦνται οἱ πιὸ μορφωμένοι ἄνθρωποι τῆς προχριστιανικῆς ἀρχαιότητος, ἦταν Σοδομῖτες μὲ θρησκευτικὸ κιναιδισμὸ καὶ τελεστικὴ πορνεία. Σωκράτης καὶ Πλάτων στὸ Συμπόσιο καὶ στὸ Φαίδωνα διδάσκουν ὅτι θέωσι τοῦ ἀνθρώπου ἐπιτυγχάνεται μόνο μὲ τὸν κιναιδισμό, Εὐριπίδης κι φιλόσοφος Διογένης συνιστοῦν τὴν ἀναθέρμανσι τοῦ θεσμοῦ τῆς ἀνθρωποθυσίας καὶ τῆς ἀνθρωποφαγίας ὡς ἱερῶν τελετῶν, οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ γενικῶς οἱ ἀρχαῖοι λαοὶ πλὴν τοῦ λαοῦ τῆς Π. Διαθήκης παντρεύονταν τὶς ἀδερφές των (γι᾽ αὐτὸ καὶ κατὰ τὴ μαρτυρία τοῦ Ἀριστοτέλους τὰ παιδιὰ τοῦ Σωκράτους τοῦ Περικλέους καὶ τοῦ Κίμωνος ἦταν ὅλα φρενοβλαβῆ), καὶ ὅλοι οἱ λαοὶ εἶχαν δούλους. ὅλ᾽ αὐτὰ τὰ σάρωσε Χριστιανισμός. ἀληθινὲς δημοκρατίες, σεβασμὸς στ᾽ ἀνθρώπινα δικαιώματα, καὶ σκούπισμα τῆς δεισιδαιμονίας, καὶ ἀνάπτυξι ἐπιστημονικὴ ἐπῆλθαν μόνο μὲ πρωτοπόρο τὸ Χριστιανισμό. λέμε σήμερα τὶς τρεῖς ἠπείρους, Εὐρώπη Ἀμερικὴ Αὐστραλία, προηγμένο κόσμο, καὶ τὶς ἄλλες δυό, Ἀσία κι Ἀφρική, ὑπανάπτυκτο κόσμο κατ᾽ εὐφημισμὸν ‘’ἀναπτυσσόμενον’’ ‘’τριτοκοσμικὲς χῶρες’’. ἀκριβέστερα καὶ στὴν πραγματικότητα εἶναι Χριστιανικὸς κόσμος κι μὴ Χριστιανικὸς κόσμος ( εἰδωλολατρικὸς καὶ ἰσλαμικός). δεύτερος κόσμος κατήργησε τὶς ἀνθρωποθυσίες μόλις τὸ 1920 κάτω ἀπὸ τὴν ‘’αὐταρχικὴ πίεση’’ τῆς ἀγγλικῆς ἀποικιοκρατίας (Ἰνδία), ἔχει δὲ ἀκόμη τὴ δουλεία καὶ τὴν παλλακεία, ἀγνοεῖ τὴ δημοκρατία καὶ τ᾽ ἀνθρώπινα δικαιώματα, δὲν μπορεῖ ἀκόμη ν᾽ ἀποκτήσῃ γιὰ ὅλα τὰ λαϊκὰ στρώματα γραμματομάθεια κι ἐπιστήμη, κι ἐπιμένει μὲ θρῆσκο καύχημα στὴν καθυστέρησί του. ὅλα τὰ καθεστῶτα καὶ τὶς νομοθεσίες τῶν χριστιανικῶν κρατῶν τὰ διαπνέει τὸ ῥωμαϊκὸ (=βυζαντινὸ) δίκαιο, ἐνῷ ἄνομος αὐταρχισμὸς κατατρύχει τὰ μὴ χριστιανικὰ κράτη. ἀλλὰ δὲν τὸ λέμε αὐτό. ἀντ᾽ αὐτοῦ λέμε ἁπλῶς ‘’ προηγμένος κόσμος’’ καὶ ‘’ τριτοκοσμικὴ ἀνθρωπότης’’, ἀποκρύπτοντας τὸ μοναδικὸ συντελεστὴ αὐτῆς τῆς διαφορᾶς, ποὺ εἶναι Χριστιανικὴ πίστι. ἀποφεύγουμε νὰ λέμε Χριστιανικὸς καὶ μὴ Χριστιανικὸς κόσμος. ἀρχίζουμε ν᾽ ἀπεχθανόμαστε τὸ Χριστιανισμό, στὸν ὁποῖο ὀφείλουμε τοὐλάχιστο τὸ ὅτι μᾶς ἔπεισε νὰ μὴν παντρευόμαστε τὶς ἀδερφές μας ἀποκλειστικὴ χριστιανικὴ πατέντα αὐτό—, ὥστε νὰ μὴν εἴμαστε σήμερα μικρονοϊκοὶ σὰν τοὺς ἀνθρώπους τοῦ τρίτου κόσμου. ὅσο ὑποκριταὶ καὶ ψεύτικοι κι ἂν εἶναι οἱ δῆθεν ‘’Χριστιανοὶ’’ τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου, δὲν παντρεύονται δὰ καὶ τὶς ἀδερφές των. καὶ κατήργησαν τὴ δουλεία σιγὰ σιγά, καὶ δὲν ἔχουν νόμιμη τὴ βίαιη κιναιδικὴ χρῆσι τοῦ ἀνηλίκου ἀγοριοῦ, ὅπως συνήθιζαν Σωκράτης καὶ οἱ ἄλλοι ἀρχαῖοι Ἕλληνες.

    Τὸ πονηρὸ πνεῦμα ποὺ μᾶς κατεῖχε πρὸ Χριστοῦ, δυσκολευόμενο νὰ μᾶς ξανακάτσῃ, συνασπίστηκε μὲ ἑφταπλάσιες δυνάμεις καὶ προσπαθεῖ νὰ μᾶς ξαναμπῇ καὶ νὰ μᾶς ξανακάτσῃ. κι αὐτὴ τὴ φορὰ ἐξ ὑποτροπῆς τυραννία του θὰ εἶναι πολὺ πιὸ σκληρή. δὲν θὰ γίνουμε ὅπως πρῶτα, ὅπως ἤμασταν πρὸ Χριστοῦ, ἀλλὰ πολὺ χειρότεροι˙ τοὐλάχιστο ὀχτὼ φορὲς χειρότεροι. ἂν καὶ ἔκφρασι τοῦ Εὐαγγελίου ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα σημαίνει ‘’πάρα πολλά’’.

    Καὶ πρῶτα πρῶτα γίνονται ἤδη φονιᾶδες καὶ μάλιστα παιδοκτόνοι σχεδὸν ὅλοι. γίνεται ἀποφυγὴ τεκνογονίας σχεδὸν γενική, κάτι ποὺ στὸν ἀρχαῖο κόσμο δὲν γινόταν. ἔκαιγαν τὰ νήπιά τους στὴν πυρὰ τοῦ Μολόχ, ἀλλ᾽ ὄχι ὅλοι˙ τοὐλάχιστον ὄχι ὅσοι ἀσκοῦν σήμερα τὸν σεμνοτύφως λεγόμενο ‘’ἔλεγχο τῶν γεννήσεων’’. γενικῶς οἱ συνειδήσεις τῶν ἀνθρωποκτόνων, κάτω ἀπὸ τὴν ἀνυπολόγιστη πίεσι τῶν ἐνοχῶν, ποὺ διατελοῦν, ὅλες μαζὶ ἐκρήγνυνται. καὶ φαντάζονται τὴ γῆ κούφια καὶ ,τι ἄλλο τέτοιο θέλεις. καὶ αὐτοκτονοῦν, γιὰ νὰ πᾶν στὸν παράδεισο τοῦ κομήτου Α. βρῆκαν ἕναν παράλυτο καὶ ξεμωραμένο Ἄγγλο, κακοήθη δὲ τόσο, ποὺ στὰ 60 του χώρισε τὴ γυναῖκα του, ὁποία τὸν ξεσκάτιζε μιὰ ζωή, γιὰ νὰ ‘’παντρευτῇ’’ μιὰ ἄλλη, ὁποία ἔβαλε στὸ μάτι της τὴν περιουσία του, καὶ τὸν ἔχρισαν κορυφὴ τῆς ἐπιστήμης τῆς φυσικῆς, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ ἀνάμεσα στ᾽ ἀξιολύπητα σάλια του τοὺς γρυλίζει ὅτι ‘’Δὲν ὑπάρχει θεός’’. ὁμαδικὴ παράκρουσι φρενῶν. μιὰ ἀκάθαρτη ζωντοχήρα γράφει ἕνα χαζοβιβλίο γιὰ μάγους καὶ μαγεία, καὶ σ᾽ ἕνα χρόνο αὐτὸ μεταφράζεται σὲ δεκάδες γλῶσσες, κυκλοφορεῖ σ᾽ ἑκατομμύρια, καὶ χήρα γίνεται πλουσιώτερη γυναίκα τοῦ κόσμου. ἐπιστήμονες προηγμένοι εἶναι πρόθυμοι νὰ υἱοθετήσουν τὴν πιὸ τρελλὴ τρέλλα, γιὰ νὰ βγάλουν ἀπὸ μέσα τους τὴ Χριστιανικὴ πίστι ποὺ ἀπεχθάνονται. στὴ μυθολογία τὴν ἀρχαία δὲν μποροῦν νὰ ἐπιστρέψουν μετὰ τὴν εἰρωνεία τῆς Χριστιανικῆς πίστεως ἐναντίον τῶν τερατωδῶν καὶ σιχαμερῶν ψεμμάτων ἐκείνης, ἀλλὰ φτιάχνουν καινούργιες μυθολογίες σοβαροφανεῖς καὶ δῆθεν ‘’ἐπιστημονικές’’, ῥαφιναρισμένο καὶ γαργαλιστικὸ παγανισμό, καὶ θεωρίες τέτοιες γιὰ κούφια γῆ, γιὰ μακρινοὺς κατοικημένους πλανῆτες μὲ ‘’πιὸ προηγμένη ἀνθρωπότητα’’ πάντοτε, (πανάθεμα δηλαδὴ στὸ Χριστιανισμὸ ποὺ ἐμᾶς τοὺς Εὐρωπαίους κι Ἀμερικανοὺς μᾶς κράτησε στὴν ἐπιστημονικὴ καθυστέρησι), μὲ γενικὴ ἀποδοχὴ τοῦ κιναιδισμοῦ, μὲ υἱοθεσία τῆς ἀνθρωποκτονίας (‘’ἔλεγχος τῶν γεννήσεων’’ εἶναι τὸ σεμνό της ὄνομα), μὲ δικαίωσι τοῦ ἰσλάμ, μὲ νοσταλγία τῆς ‘’φυσιολογικῆς ζωῆς’’ τῶν γυμνῶν εἰδωλολατρῶν τῆς ζούγκλας τοῦ Ἀμαζονίου, ποὺ ζοῦν μόλις 35 χρόνια, (λὲς κι Χριστιανισμὸς μᾶς μόλυνε μὲ τὰ ῥοῦχα τὴ μονογαμία καὶ τὴν ἁγνότητα, ὑποχρεώνοντάς μας νὰ ζοῦμε 80 χρόνια), μὲ θαυμασμὸ στὸν ‘’ἁγνὸ πολιτισμὸ’’ τῶν Ἰνδιάνων τῆς Ἀμερικῆς ποὺ θυσίαζαν δωδεκάχρονα κοριτσάκια στὰ χιόνια τῶν Ἄνδεων ντυμένα νυφοῦλες, μὲ θαυμασμὸ τῶν Ἀμπορίτζινις τῆς Αὐστραλίας οἱ ὁποῖοι ὅμως φοροῦν βρακὶ ἀπὸ ὕφασμα τοῦ ‘’μολυσμένου βιομηχανικοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου’’ καὶ ξυρίζονται μὲ ξυραφάκια τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου κι ἐπιβιώνουν τρώγοντας δωρεὰν τρόφιμα τῆς μαγαρισμένης βιομηχανίας τοῦ ἄδικου Χριστιανικοῦ κόσμου.

    Μιὰ ὁμαδικὴ τρέλλα χώνει τὰ νύχια της στὸν ἐγκέφαλο τοῦ τέως Χριστιανικοῦ κόσμου, ποὺ ἀρνεῖται ὑστερικὰ ὅτι τὴν ἀπελευθέρωσί του ἀπὸ τὴ δεισιδαιμονία καὶ κάθε πρόοδό του τὰ ὀφείλει στὴ Χριστιανικὴ πίστι. κι τρέλλα αὐτὴ σιγὰ σιγὰ καὶ μεθοδικά, σὰν ὁμάδα ὀχτὼ πολλῶν δαιμονίων, διεισδύει στὴ διάνοιά του καὶ στὴ συνείδησί του. κι ἀρχίζει πλέον νὰ γίνεται ἐμφανὲς ὅτι κόσμος αὐτὸς τρελλαίνεται ὁλοταχῶς, κάθε μέρα καὶ χειρότερα. διότι τώρα τὸ πονηρὸν πνεῦμα εἶναι ἀποφασισμένο νὰ μὴν ξαναχάσῃ, καὶ δὲν εἶναι μόνο ἕνα, ὅπως ἦταν πρίν, ὅπως εἶναι ἀκόμη καὶ στὸν τριτοκοσμικὸ τὸν καθυστερημένο καὶ μὴ ποτὲ Χριστιανικὸ κόσμο, ἀλλ᾽ εἶναι ὀκτὼ πονηρὰ πνεύματα. καὶ θὰ εἶναι τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων. αὐτὸ εἶναι κοσμογονικὴ καταστροφὴ καὶ μόλυνσι ποὺ προφητεύεται στὴν Ἀποκάλυψι, καὶ ὄχι βέβαια ὁρατοὶ πόλεμοι καὶ σεισμοὶ λοιμοὶ λιμοὶ καὶ καταποντισμοὶ μὲ ὁρατὲς καταστροφές. δὲ τηλεόρασι εἶναι ἀποτελεσματικώτερη μέθοδος, γιὰ νὰ μπήξουν τὰ ὀχταπλάσια ἀκάθαρτα πνεύματα τὰ νύχια τους μέσα στὸν ἐγκέφαλο τῶν ἀνθρώπων τοῦ ‘’προηγμένου κόσμου’’. αὐτὸς κόσμος εἶναι ποὺ λέγεται στὴν Ἀποκάλυψι Βαβυλὼν μεγάλη μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς (17, 5). τὸ μήτηρ σημαίνει ‘’μαντὰμ τοῦ πορνείου’’, μαστροπός, ἐκμαυλίστρια. μόνη ἐλπίδα μας εἶναι ὅτι αὐτὴ θὰ πέσῃ, καὶ τὸ πτῶμα της θὰ καῇ, κι καπνός του θὰ ὑψωθῇ μέχρι τὰ οὐράνια. εἶναι θνησιγενὴς αὐτὸς ‘’πολιτισμὸς’’ ποὺ στήνουν τὰ ὀχταπλάσια πονηρὰ πνεύματα˙ εἶναι πολιτισμὸς ποὺ ἔχει μέσα του τις ῥίζες τῆς αὐτοκαταστροφῆς σὰν ἄτυπα κύτταρα καρκίνου.

    Πρέπει ὅμως νὰ προσθέσω ὅτι αὐτὴ ἔκπτωσι στὸ Χριστιανικὸ κόσμο δὲν συμβαίνει γιὰ πρώτη φορά, ἀλλὰ γιὰ δεύτερη. πρώτη ἦταν πρὶν 1400 χρόνια. τότε μισὸς Χριστιανικὸς κόσμος, ἀσιατικὸς κι ἀφρικανικός, ἔγιναν μουσουλμάνοι. τὸ ἰσλὰμ εἶναι αἵρεσι τοῦ Χριστιανισμοῦ˙εἶναι μεταλλαγμένοι ἀρειανοὶ ἐμπλουτισμένοι μὲ λίγο μῖγμα νεστοριανῶν τῆς Ἀσίας καὶ ἀκραίων  μονοφυσιτῶν - ἀφθαρτοδοκητῶν τῆς Ἀφρικῆς. γι᾽ αὐτὸ καὶ τὸ Κοράνιο πλασσάρεται σὰ μιὰ Τρίτη Διαθήκη, ἔχει ἕνα μόνο θεό, τὸν ἴδιο δῆθεν θεὸ τῆς Βίβλου καὶ τῶν Χριστιανῶν, κι ἀναφέρει πάρα πολλὲς φορὲς τὸν Ἀδάμ, τὸ Νῶε, τὸν Ἀβραάμ (Ἰμπραήμ), τὸν Ἰακώβ (Γιακούμπ), τὸ Μωϋσῆ (Μούζα), τὸ Δαυΐδ (Νταούτ), τὸ Σολομῶντα (Σουλεϊμάν), τὸν Ἰώβ (Ὑγιούμπ), τὸν Ἠσαΐα, τὸ Ζαχαρία (Τζακαριά), τὸ Χριστό, τὴ Μαρία, ἐνῷ εἶναι ἀμφίβολο ἂν τέσσερες μόλις φορὲς ἀναφερόμενος Ἀχμὲτ εἶναι πράγματι Μωάμεθ. ὅταν τὸ ἰσλὰμ ἱδρύθηκε ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπο τέτοιου ἤθους, ποὺ ὅταν λιμπίστηκε τὴ γυναῖκα τοῦ γιοῦ του, τὴ χώρισε ἀπὸ τὸ γιό του καὶ τὴν πῆρε αὐτός, καὶ θέσπισε μέσα στὸ Κοράνιο εἰδικὸ φωτογραφικὸ νόμο μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό του, ὅτι προφήτης ἱδρυτὴς εἰδικὰ ἔχει ἀπὸ τὸν πολυεύσπλαχνο Ἀλὰχ τὴν ἄδεια νὰ χωρίσῃ μιὰ γυναῖκα ἀπὸ τὸ γιό του καὶ νὰ τὴν πάρῃ αὐτός, ἂν τὴν ὀρεξεύεται, προσθέτοντάς την στὶς ἄλλες πολλὲς γυναῖκες του (Κοράνιο 33, 37), ὅταν, λέω, ἱδρύθηκε τὸ ἰσλὰμ ἀπὸ τὸν τέτοιο ἄνθρωπο, μέσα σ᾽ ἕναν αἰῶνα κατάπιε τὸ μισὸ Χριστιανικὸ κόσμο, προβάλλοντας ὄχι κανένα ἄλλο στοιχεῖο τοῦ πολιτισμοῦ του, ἀλλ᾽ αὐτὴ ἀκριβῶς τὴν ἠθική του. μιὰ ἠθικὴ πού, ὅπως ἐκτίθεται μέσα στὸ Κοράνιο, λέει καὶ τὰ ἑξῆς. ‘’Ὅλοι οἱ ἄπιστοι (= οἱ γκιαούρ, οἱ μὴ μουσουλμάνοι) πλάστηκαν ἀπὸ τὸν πολυέλεο καὶ φιλεύσπλαχνο Ἀλάχ, γιὰ νὰ εἶναι δοῦλοι σας. ἂν σήμερα δὲν εἶναι δοῦλοι σας, αὐτὸ ὀφείλεται στὸ ὅτι διάβολος τοὺς ξεσήκωσε νὰ δραπετεύσουν ἀπὸ τὴ δικαιοδοσία σας. πρέπει ἀσέβειά τους αὐτὴ νὰ παταχθῇ μὲ κάθε τρόπο, καὶ νὰ ἐπανέλθουν στὴν κυριότητά σας. αὐτὸ εἶναι τὸ δίκαιο ἐνώπιον τοῦ πολυελέου καὶ φιλευσπλάχνου Ἀλάχ. ὅσοι δὲν ἐννοοῦν νὰ ἐπανέλθουν στὴ νόμιμη θέσι τους καὶ στὰ καθήκοντά τους ὡς δούλων σας, πρέπει νὰ σφαγοῦν μὲ κάθε τρόπο. διότι Ἀλὰχ εἶναι ἅγιος, καὶ δὲν ἀνέχεται τέτοιες βρομιές. μερικοὺς πειθαρχικοὺς δούλους σας νὰ τοὺς κάνετε μουσουλμάνους. μὴν κάνετε ὅμως πολλούς, γιατὶ ποιοί θὰ δουλεύουν ἔπειτα γιὰ σᾶς;’’. νά καὶ μιὰ ἄλλη ἠθικὴ διδασκαλία τοῦ Κορανίου, ὅπου δείχνει καὶ τὴν ‘’αὐστηρότητά’’ του πρὸς τοὺς μουσουλμάνους. ‘’Γυναῖκες δὲν θὰ ἔχετε πολλές˙ τέσσερες μόνο φτάνουν (ἐννοεῖ ἐπίσημες). παλλακίδες βέβαια μπορεῖτε νὰ ἔχετε σὲ χαρέμια ὅσες θέλετε˙ αὐτὲς δὲν λογαριάζονται γιὰ γυναῖκες, διότι εἶναι δοῦλες. πορνεία καὶ ἀρσενοκοιτία μὲ ἀγόρια δὲν θὰ κάνετε. ἂν ὅμως σᾶς συμβῇ νὰ κάνετε, ὅσες φορὲς κι ἂν σᾶς συμβῇ, προσέξτε καλά˙ γιὰ νὰ εἶστε ἁγνοὶ καὶ ἄσπιλοι ἐνώπιον τοῦ Ἀλάχ, πρέπει νὰ πλύνετε ἀμέσως τὰ χέρια σας μὲ καθαρὸ νερό. ἂν δὲν βρίσκετε νερό, πλύνετέ τα μὲ ἄμμο τῆς ἐρήμου˙ τὸ ἴδιο κάνει’’. αὐστηρὴ ἡ ἠθικὴ τοῦ Κορανίου! δεδομένου ὅτι οἱ ἄνθρωποι εἶναι μισοὶ - μισοὶ ἄντρες καὶ γυναῖκες, ἡ τέτοια ἠθική του εἶναι καὶ πολὺ ‘’δίκαιη’’! αὐτὴ ἡ ἠθικὴ τοῦ Κορανίου καὶ ἡ πολυγαμία του, ἡ ὁποία στηρίζεται στὴ διδασκαλία του ὅτι ἡ γυναίκα δὲν ἔχει ψυχὴ καὶ μεταθανάτια ζωή, ὅπως ἔχει ὁ ἄντρας, ὁ ὁποῖος μετὰ θάνατον θὰ ἔχῃ στὸν παράδεισο γιὰ τὶς σεξουαλικές του ἀνάγκες κάποιους θηλυκοὺς ἀγγέλους ἐπαναληπτικῆς παρθενίας καὶ ἰδανικῆς ὀμορφιᾶς (νύμφες, οὐρί), πείθουν σήμερα χιλιάδες ‘’προηγμένους’’ ἀλλ᾽ ἀνοήτους Ὁλλανδούς, Δανούς, καὶ Σκανδιναβοὺς νὰ γίνωνται μουσουλμάνοι, λὲς κι αὐτοὶ εἰδικὰ ἔχουν ἀντρισμὸ περίσσιο, ποὺ οἱ γυναῖκες των ἔρχονται ὡς τουρίστριες στὶς παραμεσόγειες χῶρες ἀναζητώντας ἀπεγνωσμένα ἄντρα μὲ βαρβατοσύνη, καὶ δὲν καταλαβαίνουν οἱ ἀνόητοι ὅτι ὡς μουσουλμάνοι μόνο ἲτς ὀγλὰν (= τσογλάνια, κιναιδικὰ ἀγόρια) στὰ χαρέμια τῶν Ἀράβων μποροῦν νὰ γίνουν. ἕνα λοιπὸν αἰῶνα μετὰ τὴν ἵδρυσί του τὸ ἰσλὰμ κατάπιε τὸ μισὸ Χριστιανικὸ κόσμο, προβάλλοντας αὐτὴ τὴν ἠθική του κι αὐτὴ τὴ λογική του ἀντὶ γιὰ κάθε ἄλλο πολιτισμό. καὶ μέσα σὲ πέντε αἰῶνες, μὲ τὴν παρεμπεσοῦσα συνδρομὴ καὶ τῶν Μογγόλων Τούρκων, κατάπιε καὶ τὸ τρίτο τέταρτο τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου, ἀλλ᾽ ἔπειτα αὐτὸ τὸ ἔχασε. σήμερα τὸ ἰσλὰμ ἔχει πληθυσμὸ 1 δίς. οἱ ‘’Χριστιανοὶ’’ ἀπεχθάνονται τὴ Χριστιανικὴ πίστι, ἐνῷ οἱ ἄλλοι δύο, καὶ κυρίως οἱ μουσουλμάνοι ὑποστηρίζουν τὴν ‘’πίστι’’ τους φανατικὰ μέχρι θανάτου. οἱ Χριστιανοί, δημοκράτες ὄντες, ὑποστηρίζουν τ᾽ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν μουσουλμάνων, ἐνῷ οἱ μουσουλμάνοι ἀνθρώπινα δικαιώματα δὲν ἀναγνωρίζουν ὄχι στοὺς Χριστιανοὺς ἀλλ᾽ οὔτε στὶς γυναῖκες των. οἱ Χριστιανοὶ δέχονται νὰ ζοῦν ἀνάμεσά τους μουσουλμάνοι, ἐνῷ οἱ μουσουλμάνοι δὲν δέχονται νὰ ζοῦν ἀνάμεσά τους Χριστιανοί. καὶ οἱ μὲν μικρονοϊκοὶ μουσουλμάνοι ξέρουν νὰ παίρνουν ἔτσι τὸ πάνω χέρι ἔναντι τῶν Χριστιανῶν, ἐπειδὴ ὁ Ἀλὰχ γι᾽ αὐτοὺς εἶναι πολυέλεος καὶ φιλεύσπλαχνος, τοὺς προηγμένους ὅμως Χριστιανοὺς δὲν τοὺς κόβει νὰ ποῦν τοὐλάχιστο τὸ ἁπλούστατο˙ ‘’Ἀπὸ κάθε ἰσλαμικὴ χώρα δεχόμαστε ἀνάμεσά μας τόσους μουσουλμάνους, ὅσους Χριστιανοὺς δέχονται ἀνάμεσά τους ἐκεῖνοι˙ καὶ συμπεριφερόμαστε στοὺς μουσουλμάνους, στὴν παροχὴ δικαιωμάτων, ἀκριβῶς ὅπως συμπεριφέρεται ἡ χώρα τους στοὺς ἐκεῖ δικούς μας’’. ἀλλὰ κι ἂν βρεθῇ χώρα ποὺ νὰ πῇ αὐτὸ τὸ δίκαιο, ἀμέσως θὰ ξεσηκωθοῦν ἐναντίον της οἱ Χριστιανοὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ θὰ διαμαρτυρηθοῦν ὑπὲρ τῶν μουσουλμάνων, μέχρι καὶ ἀνατροπῆς τῆς κυβερνήσεώς των ἢ ὁπωσδήποτε μέχρι μὴ ἐπανεκλογῆς της. ἔτσι ἀκριβῶς ἐπιβάλλονται πολιτικὰ οἱ μικρονοϊκοὶ στοὺς προηγμένους καὶ οἱ ἀνελεύθεροι στοὺς δημοκράτες Χριστιανούς. πίσω ἀπ᾽ αὐτὴ τὴν τρελλὴ συμπάθεια πρὸς τὸ ἰσλὰμ κρύβεται ἡ ἀπέχθεια τῶν Χριστιανῶν πρὸς τὴ Χριστιανικὴ πίστι, ἡ ὁποία τοὺς ἔκανε αὐτὸ ποὺ εἶναι. εἶναι ἐμφανῆ τὰ ὀκτὼ πονηρὰ πνεύματα.

    Τὸ ἰσλὰμ εἶναι πολὺ πιὸ διαβολεμένα ἐχθρικὸ πρὸς τὴ Χριστιανικὴ πίστι καὶ τὸ Χριστιανικὸ κόσμο, ἐπειδὴ κάποτε ἦταν κι ἐκεῖνοι Χριστιανοί. δὲν εἶναι τόσο διαβολεμένα ἐχθρικοὶ πρὸς τὸ Χριστιανικὸ κόσμο οἱ εἰδωλολάτρες. ἀπόδειξι τὸ ὅτι ἡ Ἰαπωνία ἔγινε σιγὰ σιγὰ ἡ μισὴ χριστιανική. τὰ ἴδια καὶ ἡ Κορέα, ἡ Ταϊβάν, οἱ Φιλιππῖνες, ἡ Σιγκαπούρη, κλπ.. δὲν ἔχουν τὸ λυσσασμένο πάθος τῶν μουσουλμάνων. ἀλλὰ καὶ πολλὴ φρενοβλάβεια ὡς ὁμαδικὴ παράκρουσι φρενῶν ἔχει τὸ ἰσλάμ, ποὺ δὲν ἔχουν τόση τὰ εἰδωλολατρικὰ ἔθνη. τὸ ὅτι οἱ μουσουλμάνοι παντρεύονται πολὺ τὶς ἐξαδέρφες των ἔχει καταστρέψει τὰ γονίδιά τους καὶ τοὺς ἔχει κάνει μικρονοϊκούς, λαοὺς χαμηλῆς νοημοσύνης, ποὺ τὴν καθυστέρησί τους τὴν ἔχουν καὶ καύχημα. τὸ ὅτι τὸ ἰσλὰμ ἀπαγορεύει ἀπόλυτα τὸ κρασὶ καὶ τὴ μπύρα (αὐτὸ μόνο γιὰ νὰ δαγκάσῃ τοὺς Χριστιανοὺς γιὰ τὴ θεία εὐχαριστία τους), παρ᾽ ὅλο ποὺ τὸ Κοράνιο ἐπιτρέπει τὸ κρασί, συνιστώντας τὴ λογικὴ χρῆσι του (Κοράνιο 2, 219˙ 4, 43˙ 5, 90˙ 5, 91˙ 16, 67˙), ἡ στέρησι αὐτὴ τοὺς ἐξώθησε στὴ νόμιμη καὶ γενικὴ χρῆσι τῶν ἐλαφρῶν ναρκωτικῶν κὰτ καὶ κάρι, τὰ ὁποῖα ἐδῶ καὶ μερικοὺς αἰῶνες τοὺς ἔχουν ἀποβλακώσει, καταστρέφοντας ἐπίσης τὰ γονίδιά τους. τὸ ὅτι θεωροῦν τὴ γυναῖκα κατοικίδιο ζῷο σὰν τὶς κότες, χωρὶς ψυχὴ καὶ μεταφυσικὴ ζωή, τοὺς ἔφερε σὲ τέτοια ἀπαξίωσι τῆς γυναικὸς ἀκόμη καὶ ὡς μητέρας ἢ ἀδερφῆς ἢ συζύγου, ὥστε ὁ μουσουλμάνος γενικὰ καὶ θεσμικὰ νὰ μὴ δέχεται καμμιὰ ἀγωγὴ ἀπὸ πουθενά, καὶ νὰ εἶναι στὸν κόσμο ὁ πιὸ ἀνάγωγος ἄνθρωπος, ὁ ἀπόλυτα ἀνάγωγος. δὲν τὰ πιάνουν αὐτὰ οἱ ‘’Χριστιανοὶ’’ τῶν ‘’Χριστιανικῶν’’ κοινωνιῶν, οὔτε μποροῦν νὰ τὰ συλλάβουν σ᾽ ὅλο τὸ βάθος τους.

    Οἱ εἰδωλολάτρες ἀπὸ ἐπίδρασι τῶν νομοθεσιῶν τῶν χριστιανικῶν χωρῶν ἀρχίζουν νὰ μὴν παντρεύωνται πιὰ τὶς ἀδερφές των, νὰ μὴν παίρνουν ναρκωτικά, νὰ μὴ φοβοῦνται τὴν ἐπιστήμη ὡς ἀσέβεια πρὸς τὸ θεό, ὅπως τὴ φοβᾶται ὁ μουσουλμάνος, νὰ ἐκτιμοῦν τὴ γυναῖκα, νὰ περιορίζουν τὸν θεσμικὸ κιναιδισμό, τὴ θεσμικὴ παλλακεία καὶ ἱεροδουλία, νὰ μὴν εὐνοοῦν τὴ δουλεία. οἱ μουσουλμάνοι ὅλ᾽ αὐτὰ τὰ ἔχουν, καὶ καυχῶνται γι᾽ αὐτά, καὶ θὰ μείνουν ἀβέλτεροι. κι ἂν βάλουν τοὺς Χριστιανοὺς στὸ χέρι τους, ἀλίμονο στὴν ἀνθρωπότητα. τότε θὰ ἐκπληρωθῇ κι ὁ ἄλλος λόγος τοῦ Χριστοῦ. Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς˙ ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; (Μθ 5,13).

    Καὶ δυστυχῶς στὸν πονηρὸ καιρό μας τοὺς ‘’Χριστιανοὺς’’ τοὺς διακρίνει ἀπέχθεια πρὸς τὴ Χριστιανικὴ πίστι. ἀναζητοῦν τὴν ‘’ἀμόλυντη ἀνθρώπινη φύσι’’. ὅπως ὁ Ῥουσὼ καὶ κάθε ἄλλος τέτοιος βλάκας. ἔτσι μέσα στὸ Χριστιανικὸ κόσμο ἐπῳάζεται ἡ πιὸ μεγάλη κατάρρευσι. τὰ πονηρὰ πνεύματα, ὀχτὼ πλέον, πιέζουν συνεχῶς, γιὰ νὰ διεισδύσουν. καὶ θὰ γίνουν τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων. δὲν ξέρω βέβαια ἂν τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι ἡ ἐπικράτησι τοῦ ἰσλὰμ ἢ τῆς εἰδωλολατρίας ἢ τῆς φρενοβλαβείας σὰν ἐκείνη μὲ τὴ γῆ ‘’κούφια σφαῖρα’’ καὶ μὲ τὶς ὁμαδικὲς αὐτοκτονίες καθηγητῶν πανεπιστημίου τῆς φυσικῆς. δὲν εἶμαι μελλοντολόγος. εἶμαι παροντολόγος ὁ ὁποῖος βλέπω ἄθελά μου τὴν ἐπῴασι τῆς φρενοβλαβείας στοὺς ἐγκεφάλους ποὺ κανεὶς δὲν περιμένει. ἄσχημη κατάστασι καὶ καλπάζουσα. οἱ τέως Χριστανοὶ ἀναζητοῦν ἕνα ἄλλοθι, μιὰ ἄλλη χώρα εὐτυχίας˙ τὴ ζούγκλα τοῦ Ἀμαζονίου, τὸ ἐσωτερικὸ τῆς ‘’κούφιας γῆς’’, ἕνα μακρινὸ πλανήτη μὲ ἀνθρωπότητα πιὸ προηγμένη καὶ πιὸ ἀμόλυντη ἀπὸ χριστιανικὴ ἠθική, πιὸ ἀθῴα κι εὐτυχισμένη, ἕνα σοφὸ τριτοκοσμικὸ μέρος μὲ θεσμοὺς πιὸ ἀνθρώπινους, σὰν τοὺς ἰσλαμικοὺς νὰ ποῦμε, μιὰ μαγευτικὴ χώρα σὰν ἐκείνη τῆς Ἀγγλίδος ζωντοχήρας ποὺ πλούτισε ἀπὸ τὸ παραμύθι της. καημένος κόσμος! πολὺ τὸν σφίγγουν τὰ ὀχτὼ πονηρὰ πνεύματα, ποὺ προσπαθοῦν νὰ τοῦ μποῦν καὶ νὰ τοῦ κάτσουν.      

 

Μελέτες 10 (2010)