Στὴν Ἀθήνα καὶ στὴ Θεσσαλονίκη στήνονται κρυφοὶ καὶ παράνομοι τηλεοπτικοὶ σταθμοί, οἱ ὁποῖοι ἐκπέμπουν ἀνώμαλα σεξουαλικὰ ὄργια. τὰ πορνοκάναλα αὐτὰ δίνουν καὶ τηλέφωνα, τὰ ὁποῖα ἀπὸ τὸ ἕνα στὸ ἄλλο κτήριο τῆς πόλεως φτάνουν μέσῳ… νησιῶν τῆς Ἀμερικῆς! καὶ στὸ βλᾶκα ποὺ τηλεφωνεῖ, γιὰ νὰ ζητήσῃ νὰ τοῦ ἐκπέμψουν μιὰ βρόμικη σκηνή, κοστίζουν ἕνα ἐτήσιο εἰσόδημα τὸ κάθε τηλεφώνημα. καὶ τὰ κέρδη τὰ μοιράζονται οἱ τηλεφωνικὲς ἑταιρίες μὲ τὰ πορνοκάναλα. Οἱ κρυφὲς καὶ παράνομες κεραῖες τῶν καναλιῶν αὐτῶν στήνονται σὲ βουνοκορφὲς γύρω ἀπὸ τὶς σχετικὲς πόλεις καὶ φρουροῦνται ἀπὸ ἀγρίους χειροδύναμους, ποὺ εἶναι ἕτοιμοι νὰ σπάσουν στὸ ξύλο ἢ καὶ νὰ σκοτώσουν ἐκεῖνον ποὺ θὰ τολμήσῃ νὰ τὶς πλησιάσῃ. καὶ στὰ στούντιο καὶ στὶς κεραῖες ὑπάρχουν καὶ σχετικοὶ τεχνίτες.
      Δημοσιογράφος κατώρθωσε νὰ πλησιάσῃ καὶ στὰ στούντιο καὶ στὶς κεραῖες δύο τέτοιων καναλιῶν, ἐμφανιζόμενος ὡς παράνομος ποὺ θέλει δῆθεν κι αὐτὸς νὰ στήσῃ πορνοκάναλο, καὶ ψάρεψε πορνοκαλάρχες, τεχνίτες, καὶ φρουρούς, κι ἔπειτα δημοσίευσε σχετικὸ ῥεπορτάζ. διαπίστωσε ὅτι οἱ δυὸ παράνομοι πορνοκαναλάρχες ἦταν ῥασοφόροι παπᾶδες μερίδων τοῦ παλιοῦ ἡμερολογίου. ὁ ἕνας εἶναι μεσήλικας, πρώην παπᾶς τῆς κανονικῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας, καθῃρημένος πρὶν ἀπὸ χρόνια. διατηρεῖ τὸ ἐξωτερικὸ σχῆμα του καὶ τὰ ῥᾶσα του, μὲ πολὺ ὀρθόδοξο ζῆλο μάλιστα˙ μετὰ τὴν καθαίρεσί του πῆγε στὴ σχετικὴ μερίδα τῶν παλαιοημερολογιτῶν, οἱ ὁποῖοι, παρ᾿ ὅλο ποὺ ὑποστηρίζουν φανατικὰ ὅτι τὰ μυστήρια τῆς δικῆς μας ἐκκλησίας εἶναι ἄκυρα, αὐτὸν τὸν δέχτηκαν ὡς παπᾶ τους, καὶ τοὺς λειτουργεῖ μέχρι σήμερα, χωρὶς νὰ τὸν ξαναχειροτονήσουν˙ φαίνεται ὅτι στὴν προκειμένη περίπτωσι θεώρησαν ἄκυρη μόνο τὴν καθαίρεσί του˙ καὶ βαπτίζονται, χρίονται, κοινωνοῦν, παντρεύονται, καὶ κηδεύονται ἀπ᾿αὐτόν. ὁ ἄλλος, ἕνας ἀσπρομάλλης κι ἐξωτερικὰ σεβάσμιος γέροντας, ῥασοφόρος ἀσφαλῶς καὶ μακρυμάλλης, εἶναι παλαιοημερολογίτης ἐξ ἀρχῆς. βρίζει καὶ βρομολογάει πολὺ πρόστυχα καὶ συχνά. τὴν παράνομη κεραία του τὴ στήνει στὴν κορυφὴ τοῦ καμπαναριοῦ του, καθὼς δήλωσε δέ, " μπορεῖ νὰ τὴ στήσῃ καὶ στὴν " ἁγία τράπεζά" του, ἂν θέλετε"˙ θέλει νὰ πῇ ὅτι τόσο μάστορας εἶναι. καὶ οἱ δυό, ὅταν ῥωτήθηκαν, δήλωσαν ὅτι ἐξακολουθοῦν νὰ λειτουργοῦν καὶ θὰ λειτουργοῦν πάντα, ὁ δὲ ἕνας ἔβαλε τὸ δημοσιογράφο καὶ μέσα στὸ ναό του, γιὰ νὰ τοῦ δείξῃ πῶς μπορεῖ νὰ στήσῃ τὴν πορνοκεραία του καὶ στὴν " ἁγία τραπεζά" του.
      Καὶ οἱ δυὸ συμβούλευσαν στὸν "ὑποψήφιο πορνοκαναλάρχη," δηλαδὴ στὸ δημοσιογράφο, τὰ ἑξῆς. "Ὅταν θὰ ἐκπέμπῃς, μὴ δείχνῃς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ πολλὴ γύμνια˙ νὰ τοὺς ἐρεθίζῃς σιγά σιγά, ὅσο μπορῇς πιὸ σιγά, γιὰ νὰ ξανατηλεφωνοῦν κάθε λίγο καὶ νὰ ζητοῦν τολμηρότερα. τὰ πιὸ βρόμικα νὰ τὰ δείχνῃς μόνο στὸ τέλος, μετὰ πολλὴ ὥρα. ἔτσι θὰ τηλεφωνοῦν πολύ, καὶ θὰ κερδίζῃς περισσότερα. ἂν τοὺς δείχνῃς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὰ πάντα, δὲν θὰ ἔχῃς πολλὰ κέρδη".
      Τί σοῦ εἶναι κι αὐτὸ τὸ πάτριο ἡμερολόγιο!
 
Μελέτες 3 (2008)