Ὁ πρὸ Χριστοῦ Ἰσραὴλ ἔπεσε πολλὲς φορές, ἀλλὰ καὶ σηκώθηκε ἄλλες τόσες. ἡ χριστιανικὴ ἐκκλησία ἔπεσε μόνο μία φορά, καὶ δὲν λέει νὰ σηκωθῇ οὔτε μία. γιατί; διότι σὲ κάθε πτῶσι τοῦ Ἰσραὴλ ἔβγαινε ἕνας καὶ ἔλεγε˙ Ἡμάρτομεν καὶ ἠνομήσαμεν ἡμεῖς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν˙ κι ἄλλοτε˙ Ἐπαίδευσεν ἡμᾶς ὁ Κύριος διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας τῶν πατέρων ἡμῶν˙ κι ἄλλος ὡς διδασκαλία ἔλεγε γιὰ τοὺς πατέρες˙
Οἱ πατέρες ἔφαγον τὸν ὄμφακα,
καὶ οἱ ὀδόντες τῶν τέκνων ἐγομφίασαν˙
δηλαδή˙
''Οἱ πατέρες μάσησαν τὴν (ξινὴ) ἀγουρίδα,
καὶ τὰ δόντια τῶν τέκνων (τους) μούδιασαν''.
δηλαδή˙ ''Οἱ πατέρες ἀσέβησαν, καὶ τὰ τέκνα πληρώνουμε''. κι ὄχι μόνο δὲν τὸν κατέκρινε κανεὶς γι᾿ αὐτὸ ποὺ ἔλεγε γιὰ τοὺς πατέρες, ἀλλὰ τὸν ἀκολουθοῦσαν στὴ μετάνοια ὅλοι, καὶ σῴζονταν. στὴ χριστιανικὴ ἐκκλησία, ἂν τολμήσῃ κανεὶς νὰ πῇ ὅτι ''Ἁμάρτησαν οἱ πατέρες'' ἢ ἔστω γιὰ σημερινοὺς καὶ ζῶντες ὅτι ''Ἁμάρτησαν οἱ γεροντάδες'', θὰ τὸν κρεμάσουν. ἡ Βίβλος μᾶς ὑπέδειξε τὴν ὁδὸ αὐτὴ τῆς μετανοίας καὶ τῆς ἀνορθώσεως, ἀλλ᾽ ἡμεῖς οὐκ ἠβουλήθημέν ποτε συνιέναι. πιὸ ἄγριοι ταλιμπὰν κι ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους ποὺ σταύρωσαν τὸ Χριστὸ ὡς βλάσφημο οἱ δικοί μας.
 
Μελέτες 4 (2008)