Λάτρεις τοῦ Παϊσίου τοῦ ἐξωμολογοῦνταν ὅτι διέπρατταν ἀποφυγὴ τεκνογονίας, κι ἐκεῖνος, ποὺ δὲν ἦταν οὔτε διάκος, ἀλλ᾽ ἐξωμολογοῦσε καὶ διακόνιζε, τοὺς διακανόνιζε ὡς ἑξῆς.
     1. Δὲν τοὺς ἔλεγε ποτὲ νὰ σταματήσουν αὐτὴ τὴν ἁμαρτία.
     2. Τοὺς ἔλεγε˙ "Σοβαρὸ ἁμάρτημα. ἂν θέλῃς νὰ ἐξιλεώνεσαι, πρέπει ὁπωσδήποτε "νὰ τραβᾷς δυὸ κομποσχοινάκια" τὴν ἡμέρα, ἕνα τὸ πρωῒ κι ἕνα τὸ βράδυ, λέγοντας τὴ "μονολόγιστη εὐχὴ" σὲ κάθε κόμπο". (ἕνας κοσμικὸς μοῦ εἶπε˙ Ἐγὼ καὶ γιὰ 1€ θὰ τραβοῦσα "δυὸ κομποσχοινάκια" τὴν ἡμέρα. πολύ φτηνὰ σῴζονται οἱ φίλοι τῶν καλογέρων˙ μπάρμπα στὴν κορώνα τοὺς ἔχουν;).
     Διάβασα στὸ Κοράνιο πῶς διακανονίζει στοὺς μουσουλμάνους τὴν πολυγαμία, τὴν πορνεία, και τὴν ἀρσενοκοιτία. λέει ˙ "Γυναῖκες δὲν θὰ ἔχετε πολλές˙ τέσσερες μόνο φτάνουν˙ (ἐννοεῖ ἐπίσημες). παλλακίδες στὸ χαρέμι σας μπορεῖτε νὰ ἔχετε ὅσες θέλετε˙ αὐτὲς δὲν λογαριάζονται, γιατὶ εἶναι δοῦλες. δὲν θὰ πορνεύετε, οὔτε ἀρσενοκοιτίες θὰ κάνετε. ἂν ὅμως σᾶς συμβῇ νὰ κάνετε πορνεία ἢ ἀρσενοκοιτία, τότε προσέξτε καλά˙ πρέπει ὁπωσδήποτε μετὰ τὴν πρᾶξι νὰ πλύνετε τὰ χέρια σας μὲ νερό, γιὰ νὰ εἶστε ἁγνοὶ ἐνώπιον τοῦ ἀλάχ. κι ἂν δὲν βρίσκετε νερό, νὰ τὰ πλύνετε μὲ ἄμμο τῆς ἐρήμου. τὸ ἴδιο κάνει".
Αὐστηρὸ τὸ Κοράνιο˙ σὰν τὸν Παΐσιο.
 
Λέει κι ἡ Ἁγία Γραφή (Πρμ 24,55 = 30,20)˙
Τί εἶναι καὶ ἡ νοοτροπία τῆς μοιχαλίδος γυναικός!
αὐτή, ὅταν κάνῃ τὴν πρᾶξι της, πλένεται,
καὶ λέει ὅτι «Δὲν ἔκανε κανένα κακό»!
 
 
Μελέτες 6 (2010)