ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Στὸ παρὸν συγγραμμάτιο ἐξετάζεται κυρίως ποιά γνώμη εἶχαν γιὰ τοὺς νομιζομένους κορυφαίους φιλοσόφους Σωκράτη καὶ Πλάτωνα, λίγες δὲ φορὲς καὶ γιὰ κάποιους ἄλλους, οἱ λεγόμενοι πατέρες τῆς ἐκκλησίας, οἱ 35 ἀρχαιότεροι ἢ ἐπιφανέστεροι. ὅτι αὐτὸ κι ὡς ἕρευνα κι ὡς συγγραφὴ εἶναι ἕνα τεστάρισµα εἶναι προφανές. ὁ τρόπος τῆς ἐκθέσεως εἶναι ἁπλὸς καὶ ὑπομνηματιστικοῦ χαρακτῆρος' γιὰ τὸν κάθε ἐξεταζόμενο προηγεῖται σύντομο βιογραφικὸ σημείωμα, ἀκολουθοῦν τὰ σχετικὰ ἀποσπάσματά του, ἔπειτα μετάφρασί τους, κι ἔπειτα σχολιασμός. ἔκρινα ἐπίκαιρο καὶ ἀναγκαῖο ἕνα τέτοιο συγγραμμάτιο σήμερα, ποὺ κυκλοφοροῦν σὰν ἠλεκτρόνια γύρω ἀπὸ τὸν πυρῆνα τους πολλὲς καὶ ποικίλες ἀπόψεις γιὰ τοὺς πατέρες τῆς ἐκκλησίας καὶ τὴν ἀπ’ αὐτοὺς παραχθεῖσα γραμματεία.

Τὸ συγγραμμάτιο αὐτὸ τὸ συνέγραψα τὸ 2011, ἀλλ᾽ ἀνέβαλα τὴ δημοσίευσί του μέχρι τὴν ἔκδοσι τῆς Βίβλου, τῆς μεταφράσεώς της, καὶ τῶν ἄλλων συνοδῶν πονημάτων.

Δρ Κωνσταντῖνος Σιαµάκης
φιλόλογος
Θεσσαλονίκη 22-9-2021

 

 

ΠΑΤΕΡΕΣ

 

PATERES

ISBN 978-960-7127-49-5