ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν νὰ συντάξουν Γεροντικόν, διαλέγοντας κομμάτια τῆς ἀρεσκείας των ἀπὸ ἀρχαῖα μοναχικὰ κείµενα καὶ δίνοντας διασπευὲς καὶ περιλήψεις των, ἔδοξε κἀμοὶ νὰ συντάξω μιὰ τέτοια ἀνθολογία, διαλέγοντας ἀπὸ κείμενα ἀναχωρητικὰ μοναχικὰ ἀσκητικὰ νηπτικὰ ἀββάδικα γεροντικὰ στυλιτικὰ σαλικὰ µυστικὰ ἡσυχαστικὰ καὶ φιλοκαλικά, παραθέτοντας τὸ ἀρχαῖο κείμενό τους, μεταφράζοντάς τα, καὶ σχολιάζοντάς τα, ἵνα ἐπιγνῶτε περὶ ὧν κατηχήθητε λόγων τὴν ἀσφάλειαν καὶ μάθετε τὴν ἀλήθεια ὁλόχληρη κι ἀναλλοίωτη.

Μελέτησα στὴ ζωή µου τὰ προειρημένα κείμενα ὅσο ἐλάχιστοι ἄνθρωποι καὶ κατὰ τὶς μελέτες μου σημείωσα τὰ κομμάτια ποὺ διάλεγα ὡς πάνυ ὠφέλιμα. τὸ ἐννοῶ. οἱ ὄντως πιστοὶ κι εὐσεβεῖς Χριστιαvoί, οἱ ὁποῖοι μελετοῦν τὶς Ἅγιες Γραφὲς ἡμέρας καὶ νυκτός, ὅπως προστάζει ὁ Κύριος (Ἴη 1.8), θὰ ὠφεληθοῦν πολὺ ἀπὸ τὰ κομμάτια αὐτὰ καὶ θὰ ἐξοπλιστοῦν, ἔχοντας στὸ ἑξῆς ἀπαρτισμένη τὴν πνευματικὴ πανοπλία τους (Ἐφ 12,2), καθαριξόμενοι ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, καὶ ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ θεοῦ (Β΄ Κο 13.10).

 

 

ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ

 

GERONTIKON

ISBN 978-960-7127-47-1