ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Ἅπαξ παραδοθεῖσαν τοῖς ἁγίοις πίστιν λέει στὴ θεόπνευστη Ἐπιστολή του ὁ ἀπόστολος Ἰούδας, ὁ ἐξάδελφος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ (2,1), ἐννοώντας αὐτὰ ποὺ μᾶς παρέδωκαν ὡς πιστευτέα καὶ πρακτέα ὁ Κύριος καὶ οἱ φερέγγυοι καὶ ἀξιόπιστοι ἐντεταλμένοι του, οἱ ἀπόστολοί του. παρὰ ταῦτα ἤδη ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Ἰούδα αὐτοῦ καὶ τῶν ἄλλων ἀποστόλων εἶχαν τὴν αὐθάδη τόλμη νὰ ἐμφανιστοῦν καὶ νὰ λογορροήσουν καὶ γραφορροήσουν καὶ ἀκάθαρτοι πλαστογράφοι καὶ παραχαράκτες καὶ κιβδηλοποιοί, ποὺ παρεισέδυσαν στὴν ἐκκλησία, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρῖμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς παραμύθια, μὲ τὰ ὁποῖα ἱκανοποιοῦν τὸ καπρίτσι τους καὶ μεταποιοῦν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες κατὰ τὶς ὀρέξεις των τὴν ἱερὰν παράδοσιν τῆς Χριστιανικῆς πίστεως μὲ βλακώδη ἢ καὶ βορβορώδη παραμύθια, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν κατὰ βάθος τὴν κοκορίκικη βλακεία τους καί γε τὴν κοπρώδη κακοήθειά τους, βυθίζοντας τοὺς Χριστιανοὺς σὲ πέλαγος κακοδοξίας ποὺ περνιέται γιὰ ὀρθοδοξία.

Αὐτὸ ἀναλαμβάνω κι ἐπιχειρῶ νὰ δείξω μ᾿ αὐτὸ τὸ σύγγραμμά μου, ποὺ εἶναι 62 μελέτες μου μὲ κοινὸ ἄξονα. ἢ ἱερὰ παράδοσις παραδόθηκε μόνον ἅπαξ καὶ περιέχεται ὁλόκληρη στὴ Βίβλο.

Δρ Κωνσταντῖνος Σιαµάκης, φιλόλογος
21 Δεκεμβρίου 2022

 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

 

PARADOSIS-KAI-PARADOSEIS
ISBN 978-960-7127-52-5