῾Η ἐκκλησία, κατὰ τὴ γνώμη μου, μὲ κανέναν τρόπο δὲν πρέπει νὰ συμμετάσχῃ ἢ νὰ βοηθήσῃ ἢ ἄλλως πως νὰ ἐμπλακῇ στὴ διεξαγωγὴ τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων, διότι οἱ ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες σήμερα ἔχουν καταντήσει θρήσκευμα εἰδωλολατρικὸ ἰδιαζόντως σιχαμερό.
Τὰ πρῶτα 40 χρόνια τους (1896-1936) οἱ ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες ἦταν ἕνα καθαρῶς ἀθλητικὸ γεγονὸς χωρὶς κανένα ἴχνος θρησκείας. τὸ 1936 ὅμως, ποὺ ἔγιναν στὸ Βερολῖνο, ὁ Χίτλερ τοὺς μετέτρεψε σὲ θρήσκευμα εἰδωλολατρικό. ὁ φρενοβλαβὴς Χίτλερ, ὁ φονιᾶς 60.000.000 ἀνθρώπων, ποὺ ἦταν παγανιστὴς καὶ ποὺ μιὰ ἀπὸ τὶς πτυχὲς τῆς φρενοβλαβείας του ἦταν ἡ πυρομανία (ἔκαψε τὴ βουλὴ τῆς Γερμανικῆς Δημοκρατίας, χρησιμοποιοῦσε στὶς συγκεντρώσεις του πυρσούς, κ.λπ.), ἵδρυσε τὴν ὀλυμπιακὴ φλόγα καὶ τὸ τελεστικὸ ἄναμμά της σὲ εἰδωλολατρικὴ τελετὴ ἀπὸ ἱέρεια εἰδωλολατρική, ἡ ὁποία ἀπευθύνει καὶ προσευχὴ στὸ Δία. ἡ ἱέρεια, ἡ τελετή, ἡ προσευχὴ στὸ Δία, καὶ ὅλα τὰ εἰδωλολατρικὰ λατρευτικά τους καμώματα σαφῶς εἶναι ἀπαράδεκτα χριστιανικῶς κι ἐκκλησιαστικῶς.
Κι ἐπειδὴ οἱ διοργανωταὶ τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων τὰ τελευταῖα 65 χρόνια ἐμωράνθησαν καὶ ἄλλαξαν τὸν ἀληθινὸ θεὸ μὲ ἕναν ψεύτικο καὶ φαντασιωτικό, γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ θεὸς παρέδωκεν αὐτοὺς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν, ὦστε νὰ βυθιστοῦν στὴν ἀκαθαρσίαν καὶ νὰ ἀτιμάζωσι τὰ σώματα αὐτῶν (῾Ρω 1,23-24). καὶ τρεῖς μόνο ἀπὸ τὶς ἀκαθαρσίες θ᾿ ἀναφέρω ἐδῶ, γιὰ νὰ φανῇ τοῦ λόγου μου τὸ ἀληθές.
1. Κατὰ τὰ δεύτερα αὐτὰ χρόνια προστέθηκαν στοὺς ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες καὶ γυναῖκες ἀθλήτριες, πρᾶγμα ποὺ δὲν ὑπῆρχε οὔτε στοὺς ὡμολογημένα εἰδωλολατρικοὺς ἀρχαίους ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες, κατὰ τοὺς ὁποίους ὄχι μόνο μεταξὺ τῶν ἀθλητῶν ἀλλ᾿ οὔτε καὶ μεταξὺ τῶν θεατῶν ἐπιτρεπόταν νὰ ὑπάρχῃ γυναίκα. καὶ οἱ ἀθλήτριες αὐτὲς τῶν τωρινῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων ἐμφανίζονται στὰ ὄμματα ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος μὲ μιὰ περιβολὴ χριστιανικῶς ἀπαράδεκτη.
2. Οἱ ἴδιες ἀθλήτριες, προκειμένου νὰ ἐπιτύχουν τὶς μέγιστες ἐπιδόσεις, ντοπάρονται μὲ τὸ μόνο ντόπιγκ ποὺ δὲν ἀπαγορεύεται. ἐπειδὴ δηλαδὴ διαπιστώθηκε ἰατρικῶς ὅτι ἡ γυναίκα κατὰ τοὺς ἐννέα μῆνες τῆς ἐγκυμοσύνης ὁπλίζεται μὲ ἰδιαίτερα αὐξημένες βιολογικὲς δυνάμεις, ποὺ προκύπτουν ἀπὸ ἔκτακτες καὶ ἰδιαίτερες ὀργανικὲς ὁρμόνες, τὶς ὁποῖες χαρίζει τότε σ᾿ αὐτὲς ὁ δημιουργὸς θεός, κι ἐπειδὴ οἱ ὁρμόνες αὐτὲς δὲν σταματοῦν καὶ οἱ δυνάμεις αὐτὲς δὲν ἐγκαταλείπουν τὴ γυναῖκα, οὔτε καὶ ἂν ἀπὸ ἀτύχημα ἢ ἐγκληματικὴ πρᾶξι ἀποβάλῃ ἢ ἐκτρώσῃ τὸ ἔμβρυό της, ἀλλ᾿ ἐξακολουθοῦν νὰ τὴν ἐνδυναμώνουν καὶ χωρὶς ἔμβρυο μέχρι τὴ συμπλήρωσι τοῦ ἐνάτου μηνός, οἱ παραγωγοὶ τῶν ἀθλητικῶν ἐπιδόσεων ἐκμεταλλεύονται τὴν ἀγαθοεργία αὐτὴ τοῦ φιλανθρώπου δημιουργοῦ θεοῦ μὲ τρόπο φονικὸ κι ἐνδεχομένως καὶ πορνικό, γιὰ νὰ κερδήσουν τὴν ἀθλητικὴ νίκη. συγκεκριμένα φροντίζουν 8 μῆνες πρὶν ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες νὰ μείνῃ ἔγκυος ἡ ἀθλήτρια, ἡ μὲν ἔγγαμη ἀπὸ τὸν ἄντρα της ἡ δὲ ἄγαμη ἀπὸ τὸν προπονητή της ἢ ὁποιονδήποτε ἄλλον ἀθλητικὸ παράγοντα, κι ἔπειτα κατὰ τὸ δεύτερο ἢ τρίτο μῆνα νὰ ἐκτρώσῃ τὸ παιδί της ἀπὸ τὰ σπλάχνα της, κι ἔτσι 8 μῆνες μετὰ τὴ σύλληψι ἡ γυναίκα αὐτὴ ν᾿ ἀγωνιστῇ ἰδιαιτέρως ὡπλισμένη, μὲ αὐξημένες στὸ μέγιστο τὶς ὁρμόνες καὶ τὶς δυνάμεις της καὶ νὰ κερδήσῃ τὴ νίκη. δηλαδὴ ἡ μάννα τρώει τὸ παιδί της, γιὰ νὰ δυναμώσῃ καὶ νὰ νικήσῃ. εἶναι, ἀπ᾿ ὅ,τι ξέρω, τὸ εἰδεχθέστερο καὶ ἀποκρουστικώτερο εἶδος καννιβαλισμοῦ· τεκνοφαγία, ὅπως τὴ λὲν οἱ ἀρχαῖοι Χριστιανοὶ συγγραφεῖς ᾿Αθηναγόρας καὶ Γρηγόριος Νύσσης. (οἱ ἀρχαῖοι εἰδωλολάτρες τὴν ἔκαναν τελεστικῶς γιὰ λόγους λατρευτικούς.)
3. ᾿Επειδὴ μία ἀπὸ τὶς ἀκαθαρσίες, ποὺ κάνουν μετὰ τὴν ἐγκατάλειψι τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ καὶ τὴν ἐπίκλησι τοῦ εἰδωλικοῦ θεοῦ Διὸς μὲ τὴν εἰδωλολατρική τους ἱέρεια, εἶναι κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο καὶ τὸ ὅτι, καθὼς παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα, δηλαδὴ τὰ ἄπρεπα, ἔφτασαν στὸ σημεῖο, κατὰ τὸ ὁποῖο μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καὶ ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι (῾Ρω 1,27-28), πυρακτώθηκαν δηλαδὴ ἀπὸ τὴν κιναιδικὴ καὶ σοδομιτική τους ὄρεξι ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλο καὶ διαπράττουν τὴν κιναιδικὴ ἀσχημοσύνη ὁ ἕνας ἀρσενικὸς ἐπάνω στὸν ἄλλο ἀρσενικό. εἶδε ὅλη ἡ ἀνθρωπότης στοὺς προηγουμένους ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες τῆς Μελβούρνης, προπονητὰς ν᾿ ἀγκαλιάζουν μπροστὰ στὶς κάμερες τοὺς ἐκπαιδευομένους των νεαροὺς ἀρσενικοὺς ἀθλητὰς καὶ νὰ τοὺς φιλοῦν κιναιδικῶς καὶ νὰ τοὺς ἀποκαλοῦν «Κοριτσάρα μου ἐσύ!». καὶ ἀσφαλῶς αὐτὸ ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἀληθεύει τὸ λεγόμενο ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια ὅτι πολλοὶ ἀρσενικοὶ ἀθληταὶ τῶν ἀγώνων αὐτῶν καὶ πολλῶν ἄλλων ἀγώνων εἶναι κίναιδοι καὶ ἔχουν μὲ τοὺς προπονητάς των ἢ μὲ ἄλλους ἀθλητικοὺς παράγοντες σεξουαλικὲς σχέσεις κιναιδικές.
῾Η ἐκκλησία δὲν ἔχει ἁρμοδιότητα νὰ ἐλέγξῃ αὐτοὺς τοὺς κιναίδους καὶ ἀρσενοκοῖτες, ἢ τὶς καννιβαλικὲς σκυλόμαννες ποὺ τρῶνε τὰ παιδιά τους, γιὰ νὰ δυναμώσουν οἱ ἴδιες, οὔτε καὶ νὰ σχολιάσῃ αὐτὰ τὰ ἀκάθαρτα ὑποκείμενα, καὶ γιὰ ἄλλους λόγους καὶ κυρίως διότι δὲν ἔχει τὴ δυνατότητα ἢ τὴν ἐξουσία νὰ ἀνακρίνῃ τὰ βρόμικα αὐτὰ ἄτομα, γιὰ νὰ διαπιστώσῃ ποιά ἀπ᾿ αὐτὰ διαπράττουν τὶς παραπάνω ἀκαθαρσίες. ἔχει ὅμως ἱερὴ ὑποχρέωσι ἐνώπιον τοῦ νυμφίου της Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ νὰ μὴν ἀναμιγνύεται καθόλου καὶ μὲ κανέναν ἄμεσο ἢ ἔμμεσο τρόπο καὶ νὰ μὴ συμμετέχῃ σ᾿ αὐτὴ τὴν εἰδωλολατρικὴ βρόμικη διαδικασία. εἰδικῶς δὲ τὴν «ἱέρεια» ποὺ προσεύχεται ῥητῶς καὶ δημοσίᾳ στὸ Δία, ἢ τυχὸν ἄλλες δευτερεύουσες «ἱερόδουλες» ποὺ θὰ τὴν πλαισιώνουν, νὰ τὶς ἀφορίσῃ, ἐπειδὴ οἱ ἴδιες ἐκεῖνες, πρῶτες καὶ αὐτοβούλως καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, ἀφώρισαν τὸν ἑαυτό τους ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ τὴν ἐκκλησία καὶ προσχώρησαν καὶ προσεύχονται σὲ ἄλλο θεό. οἱ Χριστιανοὶ ἔχαναν καὶ τὴ ζωή τους μαρτυρικῶς, γιὰ νὰ μὴν κάνουν μιὰ τέτοια ἐπίκλησι. ἀκόμη κι ὁ ΠΑΟΚ ἔχει δικαίωμα νὰ διαγράψῃ (αὐτὸ θὰ πῇ «νὰ ἀφορίσῃ», δηλαδὴ νὰ ξεχωρίσῃ, ν᾿ ἀπομακρύνῃ) ἕναν ὀπαδό του, ἂν ἐκεῖνος γίνῃ ὀπαδὸς τοῦ Παναθηναϊκοῦ. ἡ ἐκκλησία εἶναι κάτι ἀνώτερο τοῦ ΠΑΟΚ. μπορεῖ καὶ πρέπει ἐπίσης ἡ ἐκκλησία ν᾿ ἀφορίσῃ καὶ ὅλους τοὺς συντελεστὰς καὶ συμμετόχους καὶ παρισταμένους στὴν προσευχὴ καὶ τελετὴ ἐκείνη, ὅποιοι κι ἂν εἶναι αὐτοί. καὶ τέλος ἔχει τὴν ἐξουσία καὶ ὀφείλει νὰ δώσῃ ἐντολὴ σὲ κάθε χριστιανικὸ περιοδικὸ ἢ ἄλλο ἔντυπο νὰ μὴν ἐπαινέσῃ στὸ ἑξῆς τοὺς ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες καὶ κανέναν ὀλυμπιακὸ ἀθλητή, ἀλλὰ νὰ τηρήσῃ ἁπλῶς μιὰ σεμνὴ καὶ χριστιανικὴ σιωπή.

Συμβολή 1 (2003)

Τὸ ἄρθρο αὐτό, ὅταν τὸ διάβασαν ὁ σύλλογος γυμναστῶν Πτολεμαΐδος, μὲ κάλεσαν καὶ τὸ ἀνέπτυξα σὲ διάλεξι, τὴν ὁποία διωργάνωσαν στὴν πόλι τους. ἀπὸ τὴ διάλεξι πείσθηκαν, καὶ τόσο αὐτοὶ ὅσο καὶ οἱ ἀθληταί τους δὲν ἔλαβαν μέρος στοὺς ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες τοῦ 2004. ὑπάρχει πλήρης κινηματογραφικὴ καὶ μαγνητοφωνικὴ καταγραφὴ τῆς διαλέξεως.