Στὴν ἐποχή μας μαστίζει τὶς προηγμένες χῶρες ἡ ἀνεργία. ὑπάρχει τόση ἀνεργία, ποὺ οἱ νέοι δὲν παντρεύονται μέχρι καὶ 35 - 40 ἐτῶν, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν ἐργασία.
    Κύριο αἴτιο τῆς ἀνεργίας εἶναι ἡ ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι ἐργασία τῆς γυναικός˙ τῆς λεγομένης ΄΄χειραφετημένης΄΄ γυναικός, τῆς ΄΄ἀπελευθερωμένης΄΄, τῆς ΄΄ἀνεξάρτητης΄΄, ποὺ θέλει νὰ ζῇ σὰν ἄντρας. τὸ βαθύτερο αἴτιο αὐτῆς τῆς τάσεως εἶναι ὅτι ἡ τέτοια γυναίκα μεγάλωσε σὲ οἰκογένεια μὲ δυὸ παιδιά, ὅπου τὶς μισὲς φορὲς τὰ παιδιά ἦταν ἕνα ἀγόρι κι ἕνα κορίτσι. καὶ μεταξύ τους ἀναπτύχθηκε ἰσόβια κι ἀναπάλλακτη ἀνταγωνιστικότητα. τὸ ἀγόρι ἐνδόμυχα ζήλευε, ἀνταγωνιζόταν, μιμοῦνταν, εἶχε ἀνομολόγητο πρότυπο τὴν κοπέλλα, κι ἔγινε ἄνανδρος, ἀφλόγιστος, ἢ καὶ κίναιδος. τὸ κορίτσι ζήλευε, ἀνταγωνιζόταν, μιμοῦνταν, εἶχε ἀνομολόγητο πρότυπο τὸν ἄρρενα, κι ἔγινε γυναίκα χωρὶς θηλυκότητα, ψυχρὴ - ἀνοργασμική, ἢ καὶ λεσβία. ὅλ̉ αὐτὰ ὡς καταστάσεις παρορμοῦν τὴ γυναῖκα ν̉ ἀπεχθάνεται τὶς οἰκιακὲς δουλειὲς τοῦ φύλου της, καὶ τὴν τεκνογονία, καὶ νὰ θέλῃ νὰ διαπρέψῃ σὰν ἄντρας. ἐλαφρῶς λεσβιακὸ ἀλλὰ βαριὰ καταστρεπτικὸ γιὰ τὴν κοινωνία. ἔτσι λοιπὸν μὲ τὴν ἐξωοικιακὴ ΄΄ἐργασία΄΄ τῆς γυναικὸς καὶ μὲ τὶς καταναγκαστικὲς ΄΄ποσοστώσεις΄΄, ποὺ ἐπιβάλλουν στὶς ἐπιχειρήσεις καὶ στὸ δημόσιο μὲ τὴ βία οἱ γυναικεῖες καὶ ΄΄γυναικόφιλες΄΄ ὀργανώσεις, οἱ ὁποῖες προκαλοῦν καὶ νομοθεσίες, δημιουργήθηκε ἡ πολλὴ ἀνεργία τῶν ἡμερῶν μας.
    Ἡ ἐργαζόμενη γυναίκα προσφέρει στὸν ἐργοδότη πολὺ λιγώτερα ἀπὸ τὸν ἄντρα, κι ἐπὶ πλέον γίνεται παράσιτο στὴν ἀντρικὴ ἐργατικότητα. ἔτσι πολλὲς ἐπιχειρήσεις προτιμοῦν νὰ μετακομίσουν σὲ ἄλλες χῶρες (ὅπως οἱ ἑλληνικὲς στὴ Βουλγαρία καὶ στὰ Σκόπια), ὅπου τὰ προβλήματα αὐτὰ καὶ οἱ πιέσεις τῶν φεμινιστικῶν ὀργανώσεων δὲν ὑπάρχουν, γιὰ νὰ τοὺς παρενοχλοῦν, καὶ ἡ ἀνεργία στὶς ΄΄προηγμένες΄΄ χῶρες αὐξάνεται ἀκόμη περισσότερο.
    Γίνεται δὲ ἡ ἀνεργία αἰτία νὰ μὴν παντρεύωνται οἱ ἄντρες, ΄΄ἐπειδὴ δὲν ἔχουν ἐργασία΄΄, νὰ μὴν παντρεύωνται καὶ οἱ γυναῖκες, ΄΄ἐπειδὴ ἔχουν ἐργασία΄΄ (στὴν πραγματικότητα ἐπειδὴ βολεύονται σεξουαλικῶς, καὶ σ̉ αὐτὸ τὶς βοηθάει πολὺ ἡ ἐξωοικιακὴ ἐργασία, κι ἐπειδὴ ἡ ἐργασία καὶ ἡ εὔσχημη ἀλητεία τὶς πείθει ν̉ ἀπεχθάνωνται τὸ νοικοκυριὸ καὶ τὴν τεκνογονία). κι αὐτό, παρεκτὸς τοῦ ὅτι εἶναι πληγὴ γιὰ τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα ἑνὸς κράτους —καὶ τ̉ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα γρήγορα δὲν θὰ μποροῦν νὰ συνταξιοδοτοῦν, λόγῳ ἐλλείψεως ἀπογόνων—, γίνεται αἰτία νὰ μένουν ἀνύπαντρες καὶ οἱ γυναῖκες, ὅλο καὶ περισσότερες, ἀκόμη κι ἐκεῖνες ποὺ θέλουν νὰ παντρευτοῦν, λόγῳ τῆς ἀντρικῆς ἀνεργίας, ποὺ προκάλεσαν οἱ ἴδιες. δημιουργεῖται ἔτσι ἕνας φαῦλος κύκλος μακροπρόθεσμα θανάσιμος γιὰ τὶς λεγόμενες προηγμένες κοινωνίες.
    Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος εἶναι ἀνώμαλος, εἶναι προβληματικός. εἶναι ὅμως καὶ μιὰ κοινωνία προβληματική, ὅταν εἶναι ἀνώμαλη. καὶ ἡ κοινωνία μας εἶναι ἀνώμαλη. αὐτὰ γιὰ τὴν πραγματικὴ ἀνεργία.
    Εἰδικὰ στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχει καὶ πλασματικὴ ἀνεργία γιὰ τέσσερες τοὐλάχιστο λόγους.
    1. Ἁπαξάπαντες οἱ Ἕλληνες θέλουν νὰ εἶναι δημόσιοι ὑπάλληλοι, ἐπειδὴ τὸ δημόσιο ὡς ἐργοδότης εἶναι ὁ πιὸ πλουσιοπάροχος μπουνταλᾶς. στὸ δημόσιο ὑπαλληλίκι ὑπάρχει πολὺ μεγάλη ἀργομισθία. ἔτσι ὁ κάθε καθαρόαιμος Ἕλληνας, ὅσο καλὴ ἐργασία κι ἂν ἔχῃ τόσο ὡς ὑπάλληλος ὅσο καὶ ὡς ἐργοδότης, ἂν δὲν εἶναι δημόσιος ὑπάλληλος, ὑποβάλλει τὰ χαρτιά του γιὰ διορισμὸ στὸ δημόσιο, καὶ δηλώνει ΄΄ἀδιόριστος - ἄνεργος΄΄. ἐπίσης ἡ δημόσια θέσι εἶναι πολὺ καλὴ γιὰ καρτέρι θηραμάτων. ἡ δωροδοκία εἶναι τόσο μεγάλη, ποὺ ἔχει προαχθῆ σὲ πλουτοφόρο ἐπιχείρησι. πάρα πολλοὶ δημόσιοι ὑπάλληλοι θὰ ἤθελαν νὰ εἶναι στὴ θέσι τους καὶ χωρὶς μισθό, διότι ὁ μισθὸς δὲν εἶναι τίποτε σὲ σύγκρισι μὲ τὴ δωροδοκία. ἄλλο θέμα ἂν καὶ γιὰ τὴ μισθοδοσία ἀπεργοῦν σκληρά.
    2. Στὴν Ἑλλάδα ἡ παιδεία βρίσκεται στὸ μέγιστο πληθωρισμό. σχεδὸν ὅσοι ἐγγράφονται στὸ νηπιαγωγεῖο, μετὰ 17 χρόνια βγαίνουν ἀπὸ τὸ πανεπιστήμιο πτυχιοῦχοι. τὰ πανεπιστήμια παράγουν ἀνέργους, ἀκατάδεκτους ἀνέργους, κι ἐδῶ καὶ 20 χρόνια δὲν διορίζει σχεδὸν καμμία σχολή˙ ὑπάρχουν τόσοι ἀδιόριστοι μαθηματικοί, ποὺ κι ἂν σὲ μία μόνο μέρα πεθάνουν ὅλοι οἱ διωρισμένοι, πάλι οἱ ἀδιόριστοι δὲν θὰ διοριστοῦν ὅλοι, οὔτε οἱ μισοί. τὸ ἴδιο καὶ οἱ φιλόλογοι. σὲ κάθε τετράγωνο οἰκοδομῶν ἀντιστοιχεῖ ἕνας πολιτικὸς μηχανικός, καὶ σὲ κάθε γιατρὸ ἀντιστοιχοῦν 23 κάτοικοι. πρέπει νὰ εἶναι ὅλοι σοβαρὰ ἄρρωστοι καὶ συνεχῶς, γιὰ νὰ ἔχουν ἐργασία ὅλοι οἱ πτυχιοῦχοι γιατροί. ἕνας δάσκαλος ἀνὰ 100 ἄτομα εἶναι κάτι τὸ εὐνόητο˙ 10 δάσκαλοι ἀνὰ 100 ἄτομα εἶναι πρόβλημα ἄλυτο. κι αὐτὰ τὰ ἁπλᾶ πράγματα οἱ Ἕλληνες δὲν μποροῦν νὰ τὰ καταλάβουν μὲ καμμιὰ ἐξήγησι. ὁ πτυχιοῦχος δὲν δέχεται νὰ κάνῃ καμμία δουλειά, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πτυχίο του. ὅλοι πτυχιοῦχοι, ὅλοι δηλωμένοι ἄνεργοι, ὅλες οἱ ἁπλὲς δουλειὲς γίνονται ἀπὸ ἀλλοδαπούς, ὑψηλὸ τὸ ποσοστὸ τῆς ἀνεργίας. τὰ πανεπιστήμια ἐδῶ καὶ 20 χρόνια ξεφουρνίζουν κάθε χρόνο 80 - 100 χιλιάδες ἀνέργους, ποὺ δὲν θὰ διοριστοῦν ποτὲ καὶ οἱ περισσότεροι δὲν θὰ κάνουν ἄλλη δουλειὰ ποτέ.
    3. Ὁ Ἕλληνας δὲν θέλει ἐργασία μὲ κόπο. κι ὡς ἐργασίες μὲ κόπο ἐννοεῖ ὅσες δὲν εἶναι ἀργόμισθο καθισιό. τὶς ἐργασίες μὲ κόπο στὴν Ἑλλάδα τὶς κάνουν τὰ 2,5 ἑκατομμύρια τῶν ἀλλοδαπῶν, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ ἕνα πέμπτο τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας. ἂν φύγουν οἱ ἀλλοδαποί, οἱ Ἕλληνες θὰ πεθάνουν, ἀφοῦ πρῶτα βρομίσουν καὶ πεινάσουν. δίνουν λοιπὸν ἐργασία σὲ 2,5 ἑκατομμύρια ἀλλοδαπῶν, κι ἔχουν 2,5 ἑκατομμύρια ἀνέργους. ξέρω περίπτωσι ποὺ διωρισμένος Ἕλληνας δὲν ἀποδέχτηκε τὸ διορισμό του, ἐπειδὴ τοποθετήθηκε στὴν ἄλλη ἄκρη τῆς πόλεώς του. εἶναι πέρα ὡς πέρα ἀληθινὸ τὸ σλόγκαν ὅτι ὁ Ἕλληνας θέλει ἐργασία μόνο στὸ δημόσιο καὶ σὲ θέσι διευθυντοῦ καὶ ἄνω. καὶ θέλει πολλὰ λεφτὰ καὶ λίγη δουλειά. καὶ οἱ ἰδιωτικὲς ἐπιχειρήσεις φοβοῦνται νὰ πάρουν ἐργάτες καὶ ὑπαλλήλους, διότι πολλὲς καταστράφηκαν ἀπὸ τὴ φυγοπονία καὶ τὶς ἄγριες οἰκονομικὲς διεκδικήσεις τῶν ὑπαλλήλων. ξέρω ἐπιχειρηματίες πού, ἐνῷ θὰ μποροῦσαν ν̉ ἀναπτύξουν μεγάλη ἐπιχείρησι, ποὺ νὰ δίνῃ δουλειὰ σὲ πολλούς, προτιμοῦν νὰ ἔχουν τὴν ἐπιχείρησί τους μικρὴ καὶ οἰκογενειακή, καὶ νὰ βγάζουν τὸ ψωμί τους μὲ τὴν ἡσυχία τους, ἀφήνοντας ἀνέργους τοὺς τεμπέληδες καὶ τοὺς σκληροὺς διεκδικητάς.
    4. Ὁ συνδικαλισμὸς στὴν Ἑλλάδα εἶναι φρικτός. ἐργοστασιάρχης ὑαλουργείου, μόλις πῆρε καινούργια μηχανήματα καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ προσλάβῃ πολλούς, ἀντιμετώπισε καταστρεπτικὴ ἀπεργία. οἱ συνδικαλισταὶ διάλεξαν ὡς καιρὸ καὶ ὥρα τῆς ἀπεργίας, ὅταν ἡ ὑαλόμαζα κυλοῦσε ῥευστὴ μέσα στὶς σωληνώσεις τῶν μηχανῶν, καὶ ζήτησαν τόσο μεγάλη αὔξησι, ποὺ ὁ ἐργοστασιάρχης δὲν θὰ μποροῦσε νὰ τὴ δώσῃ, οὔτε κι ἂν πουλοῦσε τὸ ἐργοστάσιο. τοὺς εἶπε ὅτι τὸ ἐργοστάσιο θὰ καταστραφῇ μὲ τὴν ἀπεργία μέσα σὲ τρεῖς ὧρες, καὶ τοὺς ἐξήγησε γιατί, καὶ τὸ κατάλαβαν πολὺ καλά, γιατὶ ἦταν εἰδικοί. ἀλλὰ συνέχισαν τὴν ἀπεργία. ἡ ὑγρὴ ὑαλόμαζα πάγωσε καὶ στερεοποιήθηκε μέσα στὶς σωληνώσεις τῶν μηχανῶν, οἱ μηχανὲς ἔγιναν παλιοσίδερα, ἡ ἐπιχείρησι κατέρρευσε, ὁ ἐργοστασιάρχης, γιὰ νὰ μὴν πάῃ γιὰ χρέη στὴ φυλακή, πούλησε τὸ κτήριο κι ὅλο τὸ οἰκόπεδο, καὶ ξεχρεώθηκε μένοντας φτωχός, καὶ οἱ ἀπεργοὶ ἔμειναν ὅλοι ἄνεργοι. πολλὲς ἐπιχειρήσεις φεύγουν σὲ γειτονικὲς ξένες χῶρες, γιὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὶς ἀπειλητικὲς ἀπεργίες, ποὺ δὲν τὶς ἀντέχουν. γιατὶ ὁ Ἕλληνας ἔχει καὶ τὴν ἑξῆς φθονερὴ καχυποψία. ἂν δῇ τὸν ἐργοδότη του νὰ ἔχῃ αὐτοκίνητο λίγο καλλίτερο ἀπὸ τὸ δικό του, φαντάζεται ὅτι ὁ ἐργοδότης του κολυμπάει στὸ χρυσάφι τὸ βγαλμένο ἀπὸ τὸ δικό του ἱδρῶτα, κι ἐννοεῖ νὰ τὸν γδάρῃ. καὶ πολλὲς φορὲς τὸν γδέρνει βέβαια, μένοντας ὁ ἴδιος ἄνεργος. κι ἔτσι ἡ ἀνεργία στὴν Ἑλλάδα αὐξάνεται. στὴν Ἑλλάδα ἀδικοῦν ἄγρια κι ἀδίστακτα καὶ ὁ ἐργοδότης τὸν ἐργαζόμενο καὶ ὁ ἐργαζόμενος τὸν ἐργοδότη ἐξ ἴσου. κι αὐτὸ δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ ἔχῃ λῦσι, διότι ἡ λῦσι βρίσκεται 20 - 60 χρόνια πιὸ μπροστά, ὅταν κι ὁ ἐργοδότης κι ὁ ἐργαζόμενος εἶναι 1 - 12 ἐτῶν καὶ παιδαγωγοῦνται ἀπὸ τοὺς γονεῖς των. κι ὁ χρόνος δὲν γυρίζει πίσω ποτέ.
 
Μελέτες 7 (2010)