Α΄ Περίοδος

 

 1. Μαθήματα εἰσαγωγῆς εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην, Θεσσαλονίκη 1972, (σ. 250).
 2. Περὶ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης, Α’, Ἀθῆναι 1970, (σ. 118).
 3. Ὁ Κατάλογος τοῦ Muratori, Θεσσαλονίκη 1970, (σ. 68).
 4. Ἡ ΛΘ’ ἑορταστικὴ Ἐπιστολὴ τοῦ Μ. Ἀθανασίου, Θεσσαλονίκη 1974, (σ. 84).
 5. Ἰωάννου 8,25, Θεσσαλονίκη 1969, (σ. 88).
 6. Ἰωάννου 10,29, Θεσσαλονίκη 1968, (σ. 71).
 7. Ἰαννῆς καὶ Ἰαμβρῆς, Θεσσαλονίκη 1973, (σ. 78).
 8. «Ὁ Πατήρ μου μείζων μού ἐστιν» Α’, Θεσσαλονίκη 1968 (σ. 167, διατριβὴ ἐπὶ ὑφηγεσίᾳ).
 9. «Ὁ Πατήρ μου μείζων μού ἐστιν» Β’ ( + Πρακτικὰ τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει συνόδων τοῦ 1166 καὶ 1170), Θεσσαλονίκη 1968, (σ. 230).
 10. Οἱ τελῶναι, Θεσσαλονίκη 1968, (σ. 226).
 11. Ἑρμηνεία εἰς τὸ Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, Θεσσαλονίκη 1972 (τεῦχος Α’) καὶ 1973 (τεῦχος Β’), (σ. 485).
 12. Ἑρμηνεία εἰς τὴν Ἐπιστολὴν τοῦ Ἰακώβου, Θεσσαλονίκη 1975, (σ. 191).
 13. Ὑπόμνημα εἰς τὴν Ἐπιστολὴν τοῦ Ἰούδα, Θεσσαλονίκη 1970 <-72>, (σ. 525).
 14. Ἀναστασίου Α’ Ἀντιοχείας Ἅπαντα, Θεσσαλονίκη 1976, (σ. 170).
 15. Ἀναστασίου Β’ Ἀντιοχείας Ἀνέκδοτα ἔργα, Θεσσαλονίκη 1976, (σ. 14).
 16. Οἱ ἀπολογηταὶ καὶ τὸ ἀπολογητικὸν στοιχεῖον ἐν τῇ ἀρχαίᾳ χριστιανικῇ γραμματείᾳ ( + Μετάφρασι τῶν Ἐπιστολῶν 96 καὶ 97 τοῦ Πλινίου τοῦ νεωτέρου), Θεσσαλονίκη 1976, (σ. 84).
 17. Περὶ Ἀναστασίων Σιναϊτῶν, Θεσσαλονίκη 1964. (σ. 275. διατριβὴ ἐπὶ διδακτορίᾳ).
 18. Μ. Ἀθανασίου Ἀπολογητικά, (εἰσαγωγὴ - μετάφρασις - σχόλια), Θεσσαλονίκη 1973, (σ. 397), ἐν τῇ σειρᾷ « Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας» ( = ΕΠΕ), τ. 1.
 19. Βασιλείου Καισαρείας Ἑξαήμερος, (εἰσαγωγὴ - μετάφρασις - σχόλια), Θεσσαλονίκη 1973, (σ. 410), ἐν ΕΠΕ τ. 1.
 20. Γρηγορίου τοῦ θεολόγου Λόγοι δογματικοὶ (=Λόγοι θεολογικοὶ πέντε, ΚΖ’-ΛΑ’, καὶ Λόγοι δογματικοὶ λοιποὶ δύο, Κ’ καὶ Μ’), (εἰσαγωγὴ - μετάφρασις - σχόλια), Θεσσαλονίκη 1976, (σ. 405), ΕΠΕ τ. 4.
 21. Ἰωάννου Χρυσοστόμου Κατὰ ἀνομοίων λόγοι F’-IB’ (= Περὶ ἀκαταλήπτου λόγος F’, καὶ Περὶ ὁμοουσίου λόγοι Ζ’ - IB’), (εἰσαγωγὴ - μετάφρασις - σχόλια), Ἀθῆναι 1972, (σ. 107), ἐν τῇ σειρᾷ «Βιβλιοθήκη τῶν Ἑλλήνων - Ἅπαντα τῶν ἁγίων Πατέρων», τ. 2.
 22. Ἑρμηνεία τῆς Γενέσεως (συνέχειες στὸ περιοδικὸ «Ἀπολύτρωσις», Φεβρουάριος 1971 –Μάιος 1975), Θεσσαλονίκη.
 23. Ἑρμηνεία τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυὴ (συνέχειαι ἐν τῷ περιοδικῷ «Σταυρός», Ἰανουάριος 1972 - Φεβρουάριος 1973), Ἀθῆναι.
 24. Ἑρμηνεία τῶν Κριτῶν (συνέχειαι ἐν τῷ περιοδικῷ «Σταυρός», Μάρτιος 1973 -Αὔγουστος 1974), Ἀθῆναι.
 25. Ἑρμηνεία τῆς Ῥοὺθ (συνέχειαι ἐν τῷ περιοδικῷ «Σταυρός», Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 1974), Ἀθῆναι.
 26. Ἡ Ἔρευνα τῆς Γραφῆς (= 28 ἄρθρα ἐπὶ βιβλικῶν χωρίων καὶ θεμάτων), Θεσσαλονίκη 1969, (σ. 272).
 27. Ἐξηγητικαὶ εἰσηγήσεις (33).

  α’. Ἐν τῇ σειρᾷ «Ἑρμηνεία Εὐαγγελίων τῶν Κυριακῶν», Θεσσαλονίκη, τ. 1(1972) εἰσηγήσεις δέκα, καὶ τ. 2 (1973) εἰσηγήσεις ἐννέα˙ (=ἑρμηνεία τῶν περικοπῶν Μθ 15,21-28˙ 22,35-46˙ Μρ 2,1-12˙ 8,34-9,1˙ Λκ 5,1-11˙ 6,31-36˙ 7,11-16˙ 18,10-14˙ 18,18-27˙ 18,35-43˙ 19,1-10˙ Ἰω 1,1-17˙ 3,13-17˙ 4,5-42˙ 5,1-15˙ 7,37-52 καὶ 8,12˙ 9,1-38˙ 17,1-13˙ 20,19 καὶ 31). ἐξεδόθησαν καὶ ὡς ἑνιαῖος τόμος «Ἑρμηνεία εὐαγγελικῶν περικοπῶν», Θεσσαλονίκη 1984, (σ. 213).

  β’. Ἐν τῷ ἐφημέρῳ τόμῳ «Ἡ Μελέτη τῆς Γραφῆς», Θεσσαλονίκη 1980, (σ. 1-172 μόνον), εἰσηγήσεις δεκατρεῖς˙ (=ἑρμηνεία τῶν περικοπῶν Λκ 1,39-46˙ 10,38-42 καὶ 11,27-28˙ Πρξ 20, 16-18 και 28-36˙ Ῥω 10,11-11,12˙ Β’ Κο 11,31-12,9˙ Β’ Τι 2,1-10˙ Ἑβ 2,2-10˙ 2,11-18˙ 7,1-25˙ 9,11-14˙ 13,1-6˙ 13,7-16˙ 13,17-25).

  γ’. Ἐν τῷ περιοδικῷ «Σταυρός», Ἀπρίλιος 1970 (Ἀθῆναι), ἄρθρον «Σαρκὶ καὶ Πνεύματι» (= ἑρμηνεία τοῦ Α’ Πέτρου 4,6).

 28. Ἀγάπη καὶ ὀρθοδοξία (διάλεξις), Ἀθῆναι 1973, (σ. 16).
 29. Ἄρθρα ἐν τῷ περιοδικῷ «Ἀπολύτρωσις», 1971-72, Θεσσαλονίκη. Α’. Κύρια ἄρθρα α’) Μία εἰκοσιπενταετία (Ἰανουάριος 1971)˙ β’) Ἡ κατάρρευσις (Φεβ. 71)˙ γ’) Οἱ νέοι μάρτυρες (Μάρτ. 71)˙ δ’) Οἱ ἐπιζῶντες μάρτυρες τῆς ἀναστάσεως (Ἀπρ. 71)˙ ε’) Θρησκεία ἢ βασιλεία; (Μάιος 71)˙ f’) Ὁ ἡγετικὸς χαρακτὴρ τοῦ ἀποστόλου Παύλου (Ἰούν. 71)˙ ζ’) Πιστὸς ἢ καλός; (Ἰούλ. 71)˙ η’) Χριστιανός (Σεπτ. 71)· θ΄) Ἀντίχριστοι (Ὀκτ. 71)˙ ι’) Ἀχρίστιανοι (Νοέ. 71)˙ ια’) Σχολεῖον (Δεκ. 71 )˙ ιβ’) Φρόνιμοι ὡς ὄφεις (Ἰαν. 72). Β’. Μή κύρια ἄρθρα α’) Ἡ Χριστιανικὴ πίστις κατὰ τὴν τουρκοκρατίαν (Μάρτ. 71)· β’) Τὰ δῶρα τῆς ἀναστάσεως (Ἀπρ. 71)· γ’) Ὁ ἅγιος Δημήτριος ὡς διδάσκαλος καὶ κατηχητὴς (Ὀκτ. 72).
 30. Πρόλογος ἐπὶ τῆς σειρᾶς «Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας», ἐν τῷ τ. 1 τοῦ Μ. Βασιλείου, σ. 9-10. (ἀρχή· «Δίδου σοφῷ ἀφορμὴν καὶ σοφώτερος ἔσται»), Θεσσαλονίκη 1972.
 31. Ὁ σταυρὸς εἰς τὴν Π. Διαθήκην, Ἀθῆναι 1969, (σ. 131).
 32. Σύμβολα τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας (= 21 ἄρθρα ἐν τῷ περιοδικῷ «Σταυρός», 1970-71), Ἀθῆναι.
 33. Τὸ Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον (λεξιλόγιο - πραγματολογικὰ σχόλια - θεολογικὰ καὶ πνευματικὰ σχόλια), Θεσσαλονίκη (1972 - 74), (σ. 121)˙ (πρόχειρο πολυγραφημένο βοήθημα γιὰ κυκλάρχες).
 34. Λέξεις τῆς Καινῆς Διαθήκης (περίπου 600 λέξεις τῆς Κ. Διαθήκης μεταφραστικῶς δύσκολες), Θεσσαλονίκη 1974, (σ. 38. πρόχειρο πολυγραφημένο γλωσσάριο γιὰ κυκλάρχες).

(Σὲ δημοτικὴ γλῶσσα εἶναι τὰ ὑπ ἀριθμοὺς 22, 33, 34, καὶ τὸ παράρτημα τοῦ ὑπ ἀριθμὸν 16˙ τὰ δὲ ἄλλα σὲ καθαρεύουσα).Β’ Περίοδος

 1. Ἀπομνημονεύματα, Θεσσαλονίκη 1985, (σ. 198).
 2. Εἰσαγωγὴ - σχόλια - ἐπιμέλεια στὸν Τόμον Χαρᾶς τοῦ Δοσιθέου Ἰεροσολύμων, Θεσσαλονίκη 1985, (σ. 230) (μόνο αὐτὸ σὲ καθαρεύουσα).
 3. Τὸ ἀλφάβητο, Θεσσαλονίκη 1988, (σ. 893).
 4. Γραφικά, Θεσσαλονίκη 1988, (σ. 313).
 5. Σύντομο Λεξικὸ τῆς Καινῆς Διαθήκης, Θεσσαλονίκη 1988, (σ. 94)˙ 19892˙ 19893˙ 19894˙ 19975˙ 20006.
 6. Οἱ ἔκφυλοι, σ. 200, Θεσσαλονίκη 19911˙ 20032.
 7. Ἱερωνύμου De viris illustribus (διδακτορικὴ διατριβὴ + παράρτημα μὲ κριτικὴ ἔκδοσι καὶ μετάφρασι), σ. 315, Θεσσαλονίκη 1992.
 8. Ὁ βασικὸς κανόνας τῆς συνθέσεως τῶν ῥημάτων, σ. 108, Θεσσαλονίκη 1993.
 9. Ἐξωχριστιανικὲς μαρτυρίες γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ τοὺς Χριστιανούς, σ. 270, Θεσσαλονίκη 19951˙ Ἀθῆναι 20002.
 10. Ὀρυκτὰ τῆς Βίβλου, σ. 75, Θεσσαλονίκη 2002.
 11. Ἱερωνύμου Ἐπιτάφιο τῆς ἁγίας Παύλας (Ἐπιστολὴ 108), κείμενο –μετάφρασι – σχόλια, ἀνάτυπο ἀπὸ τὸν Ζ’ τόμο τοῦ Μητερικοῦ, σελ. 156 - 255, Θεσσαλονίκη 1996.
 12. Ἑρμηνεία στὴ Βασιλεία Δαυΐδ (= Α’ - Β’ Βασιλειῶν), Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας 1989 - 1999, Ἀθῆναι.
 13. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου (Εισαγωγὴ - κείμενο - μετάφρασι - ἑρμηνεία), Συμβολὴ 2004 - 2006 (συνεχίζεται).
 14. Χριστιανικοὶ πάπυροι, σ. 40, Θεσσαλονίκη 1992.
 15. Ἡ Σούμμα (Σουΐδας - Σούδα), Βυζαντινὰ 17 (1994), 83 - 91.
 16. . Βιβλικὲς ἑβραϊκὲς λέξεις στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα, Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς Θεολογικῆς Σχολῆς – Τ.Θ. – Α.Π.Θ. , τ. 4(1994), 351-376.
 17. Στὺξ καὶ Τάρταρος (Ὁμηρικὲς σπουδές), Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς Θεολογικῆς Σχολῆς – Τ.Θ. – Α.Π.Θ. , τ. 6 (1996), 257-286.
 18. Ἡ παράδοσι τοῦ κειμένου τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἔκδ. Ἱ. Μητροπόλεως Ἐδέσσης, σ. 24, Θεσσαλονίκη 1995.
 19. Μορφὴ κι ἐμφάνισι τῶν βιβλικῶν προσώπων, Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας, 1993, σ. 32.
 20. Μουσικὴ καὶ χορὸς στὸ βιβλικὸ κόσμο, Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας, 1994, σ. 23.
 21. Ἡ ζῳοφιλία ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς Βίβλου, Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας, 1995, σ. 23.
 22. Τὸ ἀλφαβητάριο τῆς ἄξιας γυναίκας, Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας, 1996, σ.12.
 23. Ἰατρικὴ καὶ ὑγειονομία στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας, 1997—1998, σ. 63.
 24. Παρθενοσυλλέκτες, σ.146, Θεσσαλονίκη 2007.
 25. Παιδεία, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 168.
 26. Μελέτες (περιοδικὴ ἔκδοσι), Θεσσαλονίκη 2008 κ. ἑ.
 27. Εἰσηγήσεις σ’ ἐπιστημονικὰ συνέδρια, διαλέξεις, ἄρθρα.

 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ
 
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
 
ΤΕΥΧΟΣ 1
 
1. Δόναξ                                                                                                            
2. Ὁ οὐρανὸς χαρτί                                                                                        
3. Φιλολογία                                                                                                     
4. Ἱστορία                                                                                                          
5. Ἀρχαιολογία                                                                                                
6. Τὸ μάθημα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν                                            
7. Βίβλος                                                                                                           
8. Ὁ βιβλικὸς Κανὼν τῆς ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς ἐκκλησίας          
9. Ἀρχαία χριστιανικὴ γραμματεία                                                            
 10. Ἐπιστήμη                                                                                                     
 11. Παιδεία                                                                                                         
 12. Δημοσιογραφία                                                                                            
 13. Λογοτεχνία                                                                                                   
 14. Σέκρετον                                                                                                       
 15. Διαφήμισι                                                                                                     
 16. Εἰκονοστάσια καὶ φορητοὶ θεοί                                                              
 17. Διανοητικὲς διαλείψεις στὸν Πλάτωνα                                                 
 18. Νεοπλατωνισμός                                                                                         
 19. Ἀπολλώνιος Τυανεύς                                                                                 
 20. Ἑλληνοχριστιανικός                                                                                    
 21. Τὸ παποστάσιο                                                                                            
 22. Φοβοῦμαι τοὺς Δαναούς                                                                            
 23. Οἱ Ἕλληνες στὴν Παλαιὰ Διαθήκη                                                       
 24. Περιβιβλικά                                                                                                   
        1. Πρόλογος                                                                                                   
        2. Μεταφραστικὲς φαιδρότητες                                                                
        3. Ἡ μέθοδος                                                                                                
        4. Ecclesiastes atque Ecclesiasticus                                                            
        5. Εὐλαβεστάτη μυθολογία                                                                       
 Δρος Κωνσταντίνου Σιαμάκη πωλούμενα βιβλία                                     
 
 
 
 
 
 
ΤΕΥΧΟΣ 2
 
        1. Τὸ ἡλιακὸ πλανητικὸ σύστημα κατὰ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες
        2. Τὸ ὄνομα Πίνδος
        3. Εἰδωλολατρία - συγκρητισμὸς - παγανισμός
        4. Θρησκεία
        5. Εἰδωλολατρικὰ κατάλοιπα
        6. Ἀστρολογία
        7. Ἐθνικὲς παραδόσεις καὶ ἐθνικὴ ταυτότητα
        8. Ἄμετρη ποίησι
        9. Θεολογία
       10. Τὸ Πέργαμον
       11. Ναοί
       12. Γιατί σήμερα δὲν γίνονται πιὰ θαύματα
       13. Ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τῆς ἐξελίξεως
       14. Καταγωγὴ ἀνθρώπων καὶ πιθήκων
       15. Περιβιβλικά
                6. Ἡ μετάφρασι τῆς Καινῆς Διαθήκης ἡ ‘’τῶν ὀκτώ’’
                 7. Μαῦρα μαργαριτάρια
                 8. Ὁ κ. Σούδας
        Δρος Κωνσταντίνου Σιαμάκη Συγγράμματα ἐκδεδομένα
 
 
 
 
                                                                                        
 
ΤΕΥΧΟΣ 3
 
 1.  Χρώματα
 2. Τὸ νόμισμα
           3. Ἀρχαιότατο χειρόγραφο τῆς Βίβλου
           4. ρακά
           5. Γιατί σήμερα δὲν γίνονται πιὰ θαύματα
           6. Πῦρ ἐξ οὐρανοῦ
           7.   Κανόνες καὶ δόγματα
           8.   ‘’Ἁγιογραφίες’’ Σωκράτους καὶ Πλάτωνος
           9.   Μιὰ ἄδικη ὑπόθεσι
         10. Παπᾶδες πορνοκαναλάρχες
         11. Ἐκκλησιαστικὲς ταυτότητες
         12. Οἱ ἐπισκοπῖνες τῶν προτεσταντῶν
         13. Περιβιβλικά
                   9. Ὁ σημιτολόγος
                 10. Ἀστραφτερὰ μαργαριτάρια
                 11. Ἀρνητικὴ κριτική
                 12. Τῆς ἄγνοιας τὸ κάστρο
         Βιογραφικὸ σημείωμα
 
 
 
 
 
 
ΤΕΥΧΟΣ 4
 
 
             1. Τὰ κάλαντα στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα
             2. Σιτηρὰ γνωστὰ στὴν ἀρχαιότητα
             3. Ἀκάθιστοι ὕμνοι
             4. Λογοτεχνοκριτική
             5. Ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας
             6. Τὸ παλληκάρι
             7. Τί ἔκανε ὁ Χριστὸς μέχρι τὰ 30 του
             8. Οἱ τρεῖς βάτραχοι
             9. Μυστήρια
           10. Ὑπέροχα ὀνόματα
           11. Βασκανία καὶ μαγεία
           12. Γνώμων τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς
           13. Ἡ ἠθικὴ κεφάλαιο τῆς δογματικῆς
           14. Ἁμάρτησαν καὶ οἱ πατέρες
           15. Μυωπία - πρεσβυωπία - καταρράκτης στὴν ἀρχαιότητα
           16. Μασονία
           17. Ἀστεφάνωτος
           18. Περιβιβλικά
                      13. Δαιμόνια
                      14. Ὁ διατρεφόμενος    
                      15. Γενίτσαροι
 
 
 
 
 
ΤΕΥΧΟΣ 5
 
      1. Ἀρχαία ἑλληνικὴ μετάφρασι τοῦ Βεργιλίου
       2. Ἡ μητέρα τοῦ Κυρίου
       3. Σπυρὶς καὶ κόφινος
       4. Βερενίκη
       5. Ἡ ἀγάπη
       6. Ἐξομολόγησι
       7. Διακανονισμὸς διαφωνίας
       8. Εἴδωλο τοῦ Βούδδα στὸ Ἅγιον Ὄρος
       9. Οἱ κατηχούμενοι
      10. Ἀγγελούδια
      11. Προτεστάντες
      12. Χιλιασταὶ ἢ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ 
      13. Οἱ μικρονοϊκοὶ ἄρρωστοι
      14. Ἰδεοληψίες
      15. Παρεμπόδισι πυρηνικῶν φιλοδοξιῶν καὶ δίαιτα
      16. U. F. O.
      17. Περιβιβλικά
             16. ‘’Ἡ δράκων θάλασσα’’
             17. Ῥιζικὴ θεραπεία
             18. Τὸ ἀρχικὸ μέταλλο καὶ τὸ τελικὸ κρᾶμα
      Εὑρετήρια
          1. Εὑρετήριο βιβλικῶν χωρίων
          2. Εὑρετήριο ὀνόματων
      Περιεχόμενα