ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ἡ Βίβλος, τὰ Ἱερὰ Γράμματα, αἱ Διαθῆκαι τοῦ Κυρίου, ἡ πρώτη καὶ ἡ δεύτερη, ἡ Παλαιὰ καὶ ἡ Καινή, ὁ Λόγος τοῦ θεοῦ, ἡ μόνη πηγὴ τῆς Χριστιανικῆς πίστεως, τὸ ἀρχαιότερο ἀναγνώσιμο βιβλίο τοῦ κόσμου ἐν μέρει, τὸ γραμμένο σὲ 18 αἰῶνες ἀπὸ προφῆτες καὶ ἀποστόλους τοῦ Κυρίου, τὸ βιβλίο γιὰ τὸ ὁποῖο ἐπινοήθηκε τὸ ἀλφάβητο, τὸ μόνο ἀναγνώσιμο στοὺς αἰῶνες γραμματάριο τῆς ὑφηλίου, αὐτὸ ποὺ ὡς ἐν παρόδῳ εἰσήγαγε τὸν κόσμο ἀπὸ τὴν προϊστορία στὴν ἱστορία κι ἀπὸ τὸν πρωτογονισμὸ στὸν πολιτισμό, ἡ Ἁγία Γραφὴ τῶν 66 ἐπὶ μέρους βιβλίων, τὸ μόνο θεόπνευστο βιβλίο στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, τὸ Κήρυγμα τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, τὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐλπίδος, τὸ μόνο στὴ γῆ βιβλίο ποὺ δὲν ἔχει οὐδέτερο παρατηρητὴ καὶ ἀναγνώστη, τὸ βιβλίο τὸ ὁποῖο προσέκρουσε στὴν πιὸ μεγάλη καὶ σκληρὴ ἀντίρρησι καὶ πολεμικὴ ποὺ ὑπῆρξε ποτέ, τὸ βιβλίο ποὺ ἀγαπήθηκε ὅσο τίποτε ἄλλο, ποὺ μισήθηκε ὅσο κανένα ἄλλο βιβλίο τῆς ἀνθρωπότητος, τὸ μόνο ποὺ ἀλλοίωσε τὴν ὄψι της καὶ χάραξε τὴν ἱστορία της, τὸ κείμενο ποὺ κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν, τῶν πάντων, τὸ βιβλίο γιὰ τὸ ὁποῖο σφάχτηκαν ὣς μάρτυρες πιστοὶ ἄχρι θανάτου τόσο οἱ συντάκτες του ὅσο κι ἑκατομμύρια ἄλλων εὐγενῶν ὑπάρξεων ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, τὸ βιβλίο ποὺ προκάλεσε τὴ μεγαλείτερη στὸν κόσμο βιβλιογραφία ἐναντίον του καὶ τὴ μεγαλείτερη ὑπὲρ αὐτοῦ, τὸ βιβλίο ποὺ ἀπασχόλησε τοὺς περισσοτέρους ἐγκεφάλους προκαλώντας τὴν ἀγάπη τους καὶ τὸ μῖσος των, τὸ βιβλίο τὸ ὁποῖο τεστάρει καὶ κρίνει ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, τὸ βιβλίο τὸ ὁποῖο μὲ ῥάβδον σιδηρᾶν τσακίζει ὡς σκεύη κεραμέως τὰ κεφάλια τῶν ἐχθρῶν του, τὸ βιβλίο πού, ὅταν τὸ βλέπω, καταλαβαίνω ὅτι αὐτὸ εἶναι ὁ Λόγος, ὁ ἐστεμμένος καβαλάρης μὲ τὸ ἄσπρο ἄλογο καὶ τὸ κοφτερὸ κι ἀστραφτερὸ σπαθί, ὁ ὁποῖος ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ.

    Αἰσθάνομαι τὴν πιὸ μεγάλη χαρὰ τῆς μέχρι τώρα ζωῆς μου, καὶ τὴν πιὸ βαθειὰ εὐγνωμοσύνη στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ μ᾿ ἀξίωσε μετὰ ἀπὸ ἀσταμάτητους κόπους κι ἀδιάκοπη προσδοκία καὶ προσευχὴ 65 ἐτῶν νὰ κυκλοφορήσω ἐντύπως καὶ ἠλεκτρονικῶς τὴ Βίβλο, σὲ μιὰ ἔκδοσι ἀπὸ ἀρχαῖα χειρόγραφα, ὅσο μποροῦσα πιὸ ἐπιμελημένη, καὶ σὲ μιὰ ἁπλῆ καὶ ἀπέριττη νεοελληνικὴ μετάφρασι, ὅσο μποροῦσα πιὸ ἀκριβῆ πλήρη σαφῆ καὶ ζωντανή, συνοδευμένη δὲ κι ἀπὸ μιὰ τετράτομη Εἰσαγωγὴ στὴ Βίβλο 2000 σελίδων (Κανών, Κείμενον, Ἱστορία, Ἑρμηνεία) κι ἀπὸ ἄλλα συνοδὰ συγγράμματα κι ἐκδόσεις κειμένων. τώρα στὰ τέλη τῆς ζωῆς μου καταλαβαίνω ὅτι γεννήθηκα γι’ αὐτὸ τὸ ἔργο, ἔζησα μέσα σὲ πολλὲς περιπέτειες ὅπως ἔζησα, καὶ σπούδασα, γιὰ νὰ κάνω αὐτὸ τὸ ἔργο, καὶ χαίρομαι ποὺ τὸ τελείωσα καὶ τὸ παραδίνω στοὺς Χριστιανούς.

 

Θεσσαλονίκη 21 Δεκεμβρίου 2020
Δρ Κωνσταντῖνος Σιαμάκης
φιλόλογος

 


 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

 

 

patrsign1c

Τῷ Ἐλλογιμωτάτῳ κυρίῳ Κωνσταντίνῳ Σιαμάκῃ, Δρι Θεολογίας, τέκνῳ τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν καί εἰρήνην παρά Θεοῦ.

  Μετά χαρᾶς ἐλάβομεν καί διεξήλθομεν τά προφρόνως ἀποσταλέντα ἡμίν ἐπιστημονικά πονήματα τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἐλλογιμότητος, ἀποθησαυρίσαντες δέ αὐτά εἰς τήν Πατριαρχικήν Βιβλιοθήκην πρός ἐμπλουτισμόν αὐτῆς καί ὠφέλειαν τῶν ἀναγνωστῶν, προαγόμεθα ὅπως ἐκφράσωμεν ὑμῖν ὁλοθύμους εὐχαριστίας διά τήν εὐγενῆ χειρονομίαν τῆς ἀποστολῆς αὐτῶν καί συγχαρητηρίους εὐχάς διά τήν ἀδιάκοπον συγγραφικήν παραγωγήν καί ἔκδοσιν ἀκαδημαῖκῶν ἐγχειριδίων.

  Κάθε βιβλίον καλεῖ τόν ἀναγνώστην νά εἰσέλθῃ εἰς ἕνα θαυμαστόν κόσμον, νά ἀνακαλύψῃ νέας ἰδέας καί νά διαλεχθῇ μέ αὐτάς. Τά βιβλία εἶναι πάντοτε πρόσκλησις πρός συνάντησιν καί συμπνευματισμόν.

  Δι᾿ ἡμᾶς προσωπικῶς, τό βιβλίον ἀποτελεῖ ἀνεξάντλητον πηγήν χαρᾶς. Εὐγνωμονοῦμεν τούς πολλούς Ἐλλογιμωτάτους συγγραφεῖς καί ἐπιμελητάς ἐκδόσεων, οἱ ὁποῖοι, διά τῆς ἀποστολῆς τῶν ἔργων των, ἔδιδον καί δίδουν εἰς ἡμᾶς τήν εὐκαιρίαν ὑπαρξιακοῦ πλουτισμοῦ.

  Εἰς τήν σύγχρονον «κοινωνίαν τῆς πληροφορίας» καί τοῦ ἠλεκτρονικοῦ βιβλίου, ἡ ἀγάπη πρός τό κλασικόν βιβλίον εἶναι πρᾶξις ἀντιστάσεως, ἡ ὁποία διασώζει τήν πολύτιμον παράδοσιν καί τούς ἀμετακινήτους ὅρους τῆς «ἀναγνώσεως» καί τήν ταυτότητα τοῦ ἀνθρώπου ὡς «ἀναγνώστου». Θεωροῦμεν ἐξόχως σημαντικόν νά καλλιεργῆται εἰς τούς νέους ἀνθρώπους τό αἰσθητήριον διά τήν στοχαστικήν ἀνάγνωσιν καί μελέτην.

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, εὐχαριστοῦμεν ἅπαξ ἔτι διά τήν ἀποστολήν τῶν ὡς ἄνω ἔργων σας, ἀπονέμοντες δέ ὑμῖν τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν, σᾶς ἀπευθύνομεν ἐκ τοῦ ἀκοιμήτου Φαναρίου τήν εὐχήν νά διατρέξετε χριστοπρεπῶς καί χριστοτερπῶς τόν δόλιχον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί νά ἑορτάσετε εὐφρόσυνον Πάσχα.

patrsign3c


 

bisop1c

Ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ κ. Κων/νε Σιαμάκη.

  Ἔλαβα τὰ πολύτιμα βιβλία σας, τῆς Ἁγίας Γραφῆς μὲ εἰσαγωγὴ καὶ σχόλια, τὰ ὁποῖα μοῦ ἔστειλε ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Ἰωάννης Νικολόπουλος ἀπὸ τὴν Θεσ/νίκη.

  Στὸ ἐκκλησιαστικὸ Μουσεῖο τῆς Ἱερὰς Μονῆς τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἱωάννου τοῦ Θεολόγου στὴν Πάτμο, ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους πολύτιμους ἐκκλη-σιαστικοὺς θησαυροὺς ὑπάρχουν καὶ δύο (2) ἐπιγονάτια ἀνεκτιμήτου ἀξίας κεντημένα ἀπὸ μιὰ εὐσεβῆ Χριστιανή, ἡ ὁποία ἀφιέρωσε τὴ ζωή της γιὰ τὰ ἔργα αὐτά. Στὸ κάτω μέρος τοῦ ἐνὸς γράφει ‘‘πόνος πίστεως’’ καὶ στὸ ἄλλο ‘‘πόνος εὐσεβείας’’.

  Ἐκεῖ πῆγε ὁ νοῦς μου ὅταν κοίταξα τὰ πολύτιμα βιβλία σας, ποὺ ὅπως γράφετε διαθέσατε ὁλόκληρη τὴ ζωή σας γιὰ νὰ ὁλοκληρώσετε τὸ ἔργο αὐτό, ποὺ ἦταν πόθος καὶ τάμα σας καὶ ποὺ εἶναι κατὰ τὴν ὁμολογία σας ἔργο πίστεως, ὅχι καμιὰς φιλοδοξίας ἢ κερδοσκοπίας.

  Εἶστε ἀξιέπαινος ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ Ἀδελφὲ καὶ διακαιοῦσθε τώρα στὰ ὁγδόντα (80) σας χρόνια νὰ εἶσθε χαρούμενος γιὰ τὸ κατόρθωμά σας αὐτὸ καὶ νὰ εὐχαριστεῖτε τὸν Κύριο ποὺ μὲ τὴ βοήθειά Του τὸ φέρατε εἰς πέρας, ἐπαναλαμβάνοντας τὰ θεόπνευστα λόγια Του ‘‘Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν ἀμήν’’.

  Συγχαίρω καὶ εὐχαριστῶ διὰ τὴν δωρεὰ τοῦ πολυτίμου αὐτοὺ ἔργου σας, εὐχόμενος πατρικῶς πλουσίαν τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα σας.

† Ὁ Γάνου καὶ Χώρας Ἀμφιλόχιος

 

bisop2


 

 

Ψηφιακή έκδοση της Βίβλου 

 

Ο συγγραφέας διανέμει ελεύθερα την ψηφιακή μορφή της Βίβλου με την μόνη προϋπόθεση να μνημονεύεται το όνομά του και η σχετική βιβλιογραφική αναφορά κάθε φορά που αναδημοσιεύεται τμήμα του έργου του. Η ψηφιακή αναδημοσίευση των παρακάτω ψηφιακών έργων αυτοτελώς είναι ελεύθερη με μόνη προϋπόθεση την παραπομπή στην ιστοσελίδα αυτή. Η ανατύπωση χωρίς καμία μετατροπή είναι ελεύθερη με μόνη προϋπόθεση την συγκατάθεση του συγγραφέα.

 

Κάντε click πάνω στο κάθε εξώφυλλο για να ανοίξει το ψηφιακό βιβλίο (pdf). 

 

 

1. ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΕΙΜΕΝΟΝ

PD KEIMENON

ISBN: 978-960-7127-45-7

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ

PD METAFRASIS

ISBN: 978-960-7127-35-8

 

 

2. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ

KD KEIMENON

ISBN: 978-960-7127-46-4

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ

KD METAFRASIS

ISBN: 978-960-7127-34-1

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ

1.ΚΑΝΩΝ

ESB 1KANON

ISBN: 978-960-7127-36-5

2.ΚΕΙΜΕΝΟΝ

ESB 2KEIMENON

ISBN: 978-960-7127-37-2

3.ΙΣΤΟΡΙΑ

ESB 3ISTORIA

ISBN: 978-960-7127-38-9

4.ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ESB 4ERMINEIA

ISBN: 978-960-7127-39-6

  

 

 Ε.Π.Ι.ΓΡΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε.Π.Ι.ΓΡΑ

EPIGRA EISAGOGI

ISBN: 978-960-7127-42-6

Ε.Π.Ι.ΓΡΑ

EPIGRA

ISBN: 978-960-7127-41-9

  

 

ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ

KRITIKON IPOMNIMA

ISBN: 978-960-7127-33-4

  

 

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΝ

ASFALISTRON

ISBN: 978-960-7127-40-2

  

  

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ

ALFAVITARION

ISBN: 978-960-7127-44-0