ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ἡ Βίβλος, τὰ Ἱερὰ Γράμματα, αἱ Διαθῆκαι τοῦ Κυρίου, ἡ πρώτη καὶ ἡ δεύτερη, ἡ Παλαιὰ καὶ ἡ Καινή, ὁ Λόγος τοῦ θεοῦ, ἡ μόνη πηγὴ τῆς Χριστιανικῆς πίστεως, τὸ ἀρχαιότερο ἀναγνώσιμο βιβλίο τοῦ κόσμου ἐν μέρει, τὸ γραμμένο σὲ 18 αἰῶνες ἀπὸ προφῆτες καὶ ἀποστόλους τοῦ Κυρίου, τὸ βιβλίο γιὰ τὸ ὁποῖο ἐπινοήθηκε τὸ ἀλφάβητο, τὸ μόνο ἀναγνώσιμο στοὺς αἰῶνες γραμματάριο τῆς ὑφηλίου, αὐτὸ ποὺ ὡς ἐν παρόδῳ εἰσήγαγε τὸν κόσμο ἀπὸ τὴν προϊστορία στὴν ἱστορία κι ἀπὸ τὸν πρωτογονισμὸ στὸν πολιτισμό, ἡ Ἁγία Γραφὴ τῶν 66 ἐπὶ μέρους βιβλίων, τὸ μόνο θεόπνευστο βιβλίο στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, τὸ Κήρυγμα τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, τὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐλπίδος, τὸ μόνο στὴ γῆ βιβλίο ποὺ δὲν ἔχει οὐδέτερο παρατηρητὴ καὶ ἀναγνώστη, τὸ βιβλίο τὸ ὁποῖο προσέκρουσε στὴν πιὸ μεγάλη καὶ σκληρὴ ἀντίρρησι καὶ πολεμικὴ ποὺ ὑπῆρξε ποτέ, τὸ βιβλίο ποὺ ἀγαπήθηκε ὅσο τίποτε ἄλλο, ποὺ μισήθηκε ὅσο κανένα ἄλλο βιβλίο τῆς ἀνθρωπότητος, τὸ μόνο ποὺ ἀλλοίωσε τὴν ὄψι της καὶ χάραξε τὴν ἱστορία της, τὸ κείμενο ποὺ κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν, τῶν πάντων, τὸ βιβλίο γιὰ τὸ ὁποῖο σφάχτηκαν ὣς μάρτυρες πιστοὶ ἄχρι θανάτου τόσο οἱ συντάκτες του ὅσο κι ἑκατομμύρια ἄλλων εὐγενῶν ὑπάρξεων ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, τὸ βιβλίο ποὺ προκάλεσε τὴ μεγαλείτερη στὸν κόσμο βιβλιογραφία ἐναντίον του καὶ τὴ μεγαλείτερη ὑπὲρ αὐτοῦ, τὸ βιβλίο ποὺ ἀπασχόλησε τοὺς περισσοτέρους ἐγκεφάλους προκαλώντας τὴν ἀγάπη τους καὶ τὸ μῖσος των, τὸ βιβλίο τὸ ὁποῖο τεστάρει καὶ κρίνει ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, τὸ βιβλίο τὸ ὁποῖο μὲ ῥάβδον σιδηρᾶν τσακίζει ὡς σκεύη κεραμέως τὰ κεφάλια τῶν ἐχθρῶν του, τὸ βιβλίο πού, ὅταν τὸ βλέπω, καταλαβαίνω ὅτι αὐτὸ εἶναι ὁ Λόγος, ὁ ἐστεμμένος καβαλάρης μὲ τὸ ἄσπρο ἄλογο καὶ τὸ κοφτερὸ κι ἀστραφτερὸ σπαθί, ὁ ὁποῖος ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ.

    Αἰσθάνομαι τὴν πιὸ μεγάλη χαρὰ τῆς μέχρι τώρα ζωῆς μου, καὶ τὴν πιὸ βαθειὰ εὐγνωμοσύνη στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ μ᾿ ἀξίωσε μετὰ ἀπὸ ἀσταμάτητους κόπους κι ἀδιάκοπη προσδοκία καὶ προσευχὴ 65 ἐτῶν νὰ κυκλοφορήσω ἐντύπως καὶ ἠλεκτρονικῶς τὴ Βίβλο, σὲ μιὰ ἔκδοσι ἀπὸ ἀρχαῖα χειρόγραφα, ὅσο μποροῦσα πιὸ ἐπιμελημένη, καὶ σὲ μιὰ ἁπλῆ καὶ ἀπέριττη νεοελληνικὴ μετάφρασι, ὅσο μποροῦσα πιὸ ἀκριβῆ πλήρη σαφῆ καὶ ζωντανή, συνοδευμένη δὲ κι ἀπὸ μιὰ τετράτομη Εἰσαγωγὴ στὴ Βίβλο 2000 σελίδων (Κανών, Κείμενον, Ἱστορία, Ἑρμηνεία) κι ἀπὸ ἄλλα συνοδὰ συγγράμματα κι ἐκδόσεις κειμένων. τώρα στὰ τέλη τῆς ζωῆς μου καταλαβαίνω ὅτι γεννήθηκα γι’ αὐτὸ τὸ ἔργο, ἔζησα μέσα σὲ πολλὲς περιπέτειες ὅπως ἔζησα, καὶ σπούδασα, γιὰ νὰ κάνω αὐτὸ τὸ ἔργο, καὶ χαίρομαι ποὺ τὸ τελείωσα καὶ τὸ παραδίνω στοὺς Χριστιανούς.

 

Θεσσαλονίκη 21 Δεκεμβρίου 2020
Δρ Κωνσταντῖνος Σιαμάκης
φιλόλογος

 


 

 

Ψηφιακή έκδοση της Βίβλου 

 

Ο συγγραφέας διανέμει ελεύθερα την ψηφιακή μορφή της Βίβλου με την μόνη προϋπόθεση να μνημονεύεται το όνομά του και η σχετική βιβλιογραφική αναφορά κάθε φορά που αναδημοσιεύεται τμήμα του έργου του. Η ψηφιακή αναδημοσίευση των παρακάτω ψηφιακών έργων αυτοτελώς είναι ελεύθερη με μόνη προϋπόθεση την παραπομπή στην ιστοσελίδα αυτή. Η ανατύπωση χωρίς καμία μετατροπή είναι ελεύθερη με μόνη προϋπόθεση την συγκατάθεση του συγγραφέα.

 

Κάντε click πάνω στο κάθε εξώφυλλο για να ανοίξει το ψηφιακό βιβλίο (pdf). 

 

 

1. ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΕΙΜΕΝΟΝ

PD KEIMENON

ISBN: 978-960-7127-45-7

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ

PD METAFRASIS

ISBN: 978-960-7127-35-8

 

 

2. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ

KD KEIMENON

ISBN: 978-960-7127-46-4

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ

KD METAFRASIS

ISBN: 978-960-7127-34-1

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ

1.ΚΑΝΩΝ

ESB 1KANON

ISBN: 978-960-7127-36-5

2.ΚΕΙΜΕΝΟΝ

ESB 2KEIMENON

ISBN: 978-960-7127-37-2

3.ΙΣΤΟΡΙΑ

ESB 3ISTORIA

ISBN: 978-960-7127-38-9

4.ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ESB 4ERMINEIA

ISBN: 978-960-7127-39-6

  

 

 Ε.Π.Ι.ΓΡΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε.Π.Ι.ΓΡΑ

EPIGRA EISAGOGI

ISBN: 978-960-7127-42-6

Ε.Π.Ι.ΓΡΑ

EPIGRA

ISBN: 978-960-7127-41-9

  

 

ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ

KRITIKON IPOMNIMA

ISBN: 978-960-7127-33-4

  

 

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΝ

ASFALISTRON

ISBN: 978-960-7127-40-2

  

  

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ

ALFAVITARION

ISBN: 978-960-7127-44-0