῾Ο Δρ Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος καὶ θεολόγος, καταγόμενος ἀπὸ πολύτεκνη ἀγροτικὴ οἰκογένεια, γεννήθηκε στὶς 15-5- 1941 στὴν Τερπνὴ Σερρῶν. ἀπὸ τὸ 1959, ποὺ εἰσήχθη στὴ φιλοσοφικὴ σχολὴ τοῦ ᾿Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κατοικεῖ καὶ ἐργάζεται στὴ Θεσσαλονίκη.

Ἔγραψε πολλὰ ἐπιστημονικὰ συγγράμματα , μελέτες, καὶ ἄρθρα· ἔκανε κριτικὲς ἐκδόσεις ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ λατινικῶν κειμένων ἀπὸ ἀρχαῖα χειρόγραφα· μετέφρασε ἀρχαίους ῞Ελληνες καὶ Λατίνους συγγραφεῖς · διάβασε δυὸ συλλαβογράμματα τῆς προϊστορικῆς ἀχαιικῆς γραφῆς (γραμμικῆς Β) ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ δὲν εἶχαν διαβαστεῖ τὸ 1953 · ἔλαβε μέρος ὡς ὁμιλητὴς σὲ ἐννιὰ διεθνῆ πανελλήνια ἐπιστημονικὰ συνέδρια· πραγματοποίησε πολλὲς ἐπιστημονικὲς διαλέξεις σὲ διάφορες πόλεις · ὑπῆρξε ἐπὶ πέντε χρόνια τηλεοπτικὸς παραγωγὸς καὶ παρουσιαστὴς τῆς ἐπιστημονικῆς ἐκπομπῆς του ’’Ἀρχαιογνωσία’’, πραγματοποιώντας περίπου 250 παρουσιάσεις · καὶ ἔχει συμπληρώσει 30 χρόνια ὡς ἱεροκήρυκας ἀπὸ τὸν ἄμβωνα τῆς ἐκκλησίας κυρίως στὴ Θεσσαλονίκη ἀλλὰ καὶ σ’ ἄλλες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Στὸ στρατὸ ὑπηρέτησε τὴ θητεία του ὡς στρατιώτης - δόκιμος ἀξιωματικὸς ἱππικοῦ - ἀνθυπίλαρχος (11-1-1965 μέχρι 15-3-1967), μετεκπαιδεύτηκε γιὰ ἴλαρχος στὴ Σχολὴ Ἀξιωματικῶν Τεθωρακισμένων (1-31 Ἰουλίου 1971), ἐπιστρατεύτηκε κατὰ τὴ γενικὴ ἐπιστράτευσι ὡς ὑπίλαρχος - διοικητὴς λόχου - ὑποδιοικητὴς τάγματος (20-7-1974 μέχρι 12-10-1974), καὶ μετὰ τὴν ἀπόλυσί του προήχθη σὲ ἴλαρχο καὶ ἐπίλαρχο (ταγματάρχη).