Δρ Κωνσταντῖνος Σιαμάκης

www.philologus.gr


Ἡμέρα ἱδρύσεως 1-1-2007

Περιεχόμενα (ἀναλυτικῶς)

Ἐπικοινωνία

Ταχ.διεύθυνσι Δρ Κωνσταντῖνος Σιαμάκης
 Τ.Θ. 1635 – Πανεπιστήμιον
540 06 Θεσσαλονίκη

Dr Constantinus Siamakis
P.O. Box 1635 - University
540 06 Thessaloniki
Greece

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 Οὐκ ἀποστήσεται ἡ Βίβλος τοῦ Νόμου τούτου ἐκ τοῦ στόματός σου, καὶ μελετήσεις ἐν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός. (Ἰη 1,8)

 

CS BIBLE in library

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Ἡ Βίβλος, τὰ Ἱερὰ Γράμματα, αἱ Διαθῆκαι τοῦ Κυρίου, ἡ πρώτη καὶ ἡ δεύτερη, ἡ Παλαιὰ καὶ ἡ Καινή, ὁ Λόγος τοῦ θεοῦ, ἡ μόνη πηγὴ τῆς Χριστιανικῆς πίστεως, τὸ ἀρχαιότερο ἀναγνώσιμο βιβλίο τοῦ κόσμου ἐν μέρει, τὸ γραμμένο σὲ 18 αἰῶνες ἀπὸ προφῆτες καὶ ἀποστόλους τοῦ Κυρίου, τὸ βιβλίο γιὰ τὸ ὁποῖο ἐπινοήθηκε τὸ ἀλφάβητο, τὸ μόνο ἀναγνώσιμο στοὺς αἰῶνες γραμματάριο τῆς ὑφηλίου, αὐτὸ ποὺ ὡς ἐν παρόδῳ εἰσήγαγε τὸν κόσμο ἀπὸ τὴν προϊστορία στὴν ἱστορία κι ἀπὸ τὸν πρωτογονισμὸ στὸν πολιτισμό, ἡ Ἁγία Γραφὴ τῶν 66 ἐπὶ μέρους βιβλίων, τὸ μόνο θεόπνευστο βιβλίο στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, τὸ Κήρυγμα τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, τὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐλπίδος, τὸ μόνο στὴ γῆ βιβλίο ποὺ δὲν ἔχει οὐδέτερο παρατηρητὴ καὶ ἀναγνώστη, τὸ βιβλίο τὸ ὁποῖο προσέκρουσε στὴν πιὸ μεγάλη καὶ σκληρὴ ἀντίρρησι καὶ πολεμικὴ ποὺ ὑπῆρξε ποτέ, τὸ βιβλίο ποὺ ἀγαπήθηκε ὅσο τίποτε ἄλλο, ποὺ μισήθηκε ὅσο κανένα ἄλλο βιβλίο τῆς ἀνθρωπότητος, τὸ μόνο ποὺ ἀλλοίωσε τὴν ὄψι της καὶ χάραξε τὴν ἱστορία της, τὸ κείμενο ποὺ κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν, τῶν πάντων, τὸ βιβλίο γιὰ τὸ ὁποῖο σφάχτηκαν ὣς μάρτυρες πιστοὶ ἄχρι θανάτου τόσο οἱ συντάκτες του ὅσο κι ἑκατομμύρια ἄλλων εὐγενῶν ὑπάρξεων ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, τὸ βιβλίο ποὺ προκάλεσε τὴ μεγαλείτερη στὸν κόσμο βιβλιογραφία ἐναντίον του καὶ τὴ μεγαλείτερη ὑπὲρ αὐτοῦ, τὸ βιβλίο ποὺ ἀπασχόλησε τοὺς περισσοτέρους ἐγκεφάλους προκαλώντας τὴν ἀγάπη τους καὶ τὸ μῖσος των, τὸ βιβλίο τὸ ὁποῖο τεστάρει καὶ κρίνει ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, τὸ βιβλίο τὸ ὁποῖο μὲ ῥάβδον σιδηρᾶν τσακίζει ὡς σκεύη κεραμέως τὰ κεφάλια τῶν ἐχθρῶν του, τὸ βιβλίο πού, ὅταν τὸ βλέπω, καταλαβαίνω ὅτι αὐτὸ εἶναι ὁ Λόγος, ὁ ἐστεμμένος καβαλάρης μὲ τὸ ἄσπρο ἄλογο καὶ τὸ κοφτερὸ κι ἀστραφτερὸ σπαθί, ὁ ὁποῖος ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ.

    Αἰσθάνομαι τὴν πιὸ μεγάλη χαρὰ τῆς μέχρι τώρα ζωῆς μου, καὶ τὴν πιὸ βαθειὰ εὐγνωμοσύνη στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ μ᾿ ἀξίωσε μετὰ ἀπὸ ἀσταμάτητους κόπους κι ἀδιάκοπη προσδοκία καὶ προσευχὴ 65 ἐτῶν νὰ κυκλοφορήσω ἐντύπως καὶ ἠλεκτρονικῶς τὴ Βίβλο, σὲ μιὰ ἔκδοσι ἀπὸ ἀρχαῖα χειρόγραφα, ὅσο μποροῦσα πιὸ ἐπιμελημένη, καὶ σὲ μιὰ ἁπλῆ καὶ ἀπέριττη νεοελληνικὴ μετάφρασι, ὅσο μποροῦσα πιὸ ἀκριβῆ πλήρη σαφῆ καὶ ζωντανή, συνοδευμένη δὲ κι ἀπὸ μιὰ τετράτομη Εἰσαγωγὴ στὴ Βίβλο 2000 σελίδων (Κανών, Κείμενον, Ἱστορία, Ἑρμηνεία) κι ἀπὸ ἄλλα συνοδὰ συγγράμματα κι ἐκδόσεις κειμένων. τώρα στὰ τέλη τῆς ζωῆς μου καταλαβαίνω ὅτι γεννήθηκα γι’ αὐτὸ τὸ ἔργο, ἔζησα μέσα σὲ πολλὲς περιπέτειες ὅπως ἔζησα, καὶ σπούδασα, γιὰ νὰ κάνω αὐτὸ τὸ ἔργο, καὶ χαίρομαι ποὺ τὸ τελείωσα καὶ τὸ παραδίνω στοὺς Χριστιανούς.

 

Θεσσαλονίκη 21 Δεκεμβρίου 2020
Δρ Κωνσταντῖνος Σιαμάκης
φιλόλογος

 

 

 


 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

 

 

patrsign1c

Τῷ Ἐλλογιμωτάτῳ κυρίῳ Κωνσταντίνῳ Σιαμάκῃ, Δρι Θεολογίας, τέκνῳ τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν καί εἰρήνην παρά Θεοῦ.

  Μετά χαρᾶς ἐλάβομεν καί διεξήλθομεν τά προφρόνως ἀποσταλέντα ἡμίν ἐπιστημονικά πονήματα τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἐλλογιμότητος, ἀποθησαυρίσαντες δέ αὐτά εἰς τήν Πατριαρχικήν Βιβλιοθήκην πρός ἐμπλουτισμόν αὐτῆς καί ὠφέλειαν τῶν ἀναγνωστῶν, προαγόμεθα ὅπως ἐκφράσωμεν ὑμῖν ὁλοθύμους εὐχαριστίας διά τήν εὐγενῆ χειρονομίαν τῆς ἀποστολῆς αὐτῶν καί συγχαρητηρίους εὐχάς διά τήν ἀδιάκοπον συγγραφικήν παραγωγήν καί ἔκδοσιν ἀκαδημαῖκῶν ἐγχειριδίων.

  Κάθε βιβλίον καλεῖ τόν ἀναγνώστην νά εἰσέλθῃ εἰς ἕνα θαυμαστόν κόσμον, νά ἀνακαλύψῃ νέας ἰδέας καί νά διαλεχθῇ μέ αὐτάς. Τά βιβλία εἶναι πάντοτε πρόσκλησις πρός συνάντησιν καί συμπνευματισμόν.

  Δι᾿ ἡμᾶς προσωπικῶς, τό βιβλίον ἀποτελεῖ ἀνεξάντλητον πηγήν χαρᾶς. Εὐγνωμονοῦμεν τούς πολλούς Ἐλλογιμωτάτους συγγραφεῖς καί ἐπιμελητάς ἐκδόσεων, οἱ ὁποῖοι, διά τῆς ἀποστολῆς τῶν ἔργων των, ἔδιδον καί δίδουν εἰς ἡμᾶς τήν εὐκαιρίαν ὑπαρξιακοῦ πλουτισμοῦ.

  Εἰς τήν σύγχρονον «κοινωνίαν τῆς πληροφορίας» καί τοῦ ἠλεκτρονικοῦ βιβλίου, ἡ ἀγάπη πρός τό κλασικόν βιβλίον εἶναι πρᾶξις ἀντιστάσεως, ἡ ὁποία διασώζει τήν πολύτιμον παράδοσιν καί τούς ἀμετακινήτους ὅρους τῆς «ἀναγνώσεως» καί τήν ταυτότητα τοῦ ἀνθρώπου ὡς «ἀναγνώστου». Θεωροῦμεν ἐξόχως σημαντικόν νά καλλιεργῆται εἰς τούς νέους ἀνθρώπους τό αἰσθητήριον διά τήν στοχαστικήν ἀνάγνωσιν καί μελέτην.

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, εὐχαριστοῦμεν ἅπαξ ἔτι διά τήν ἀποστολήν τῶν ὡς ἄνω ἔργων σας, ἀπονέμοντες δέ ὑμῖν τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν, σᾶς ἀπευθύνομεν ἐκ τοῦ ἀκοιμήτου Φαναρίου τήν εὐχήν νά διατρέξετε χριστοπρεπῶς καί χριστοτερπῶς τόν δόλιχον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί νά ἑορτάσετε εὐφρόσυνον Πάσχα.

patrsign3c


 

bisop1c

Ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ κ. Κων/νε Σιαμάκη.

  Ἔλαβα τὰ πολύτιμα βιβλία σας, τῆς Ἁγίας Γραφῆς μὲ εἰσαγωγὴ καὶ σχόλια, τὰ ὁποῖα μοῦ ἔστειλε ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Ἰωάννης Νικολόπουλος ἀπὸ τὴν Θεσ/νίκη.

  Στὸ ἐκκλησιαστικὸ Μουσεῖο τῆς Ἱερὰς Μονῆς τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἱωάννου τοῦ Θεολόγου στὴν Πάτμο, ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους πολύτιμους ἐκκλη-σιαστικοὺς θησαυροὺς ὑπάρχουν καὶ δύο (2) ἐπιγονάτια ἀνεκτιμήτου ἀξίας κεντημένα ἀπὸ μιὰ εὐσεβῆ Χριστιανή, ἡ ὁποία ἀφιέρωσε τὴ ζωή της γιὰ τὰ ἔργα αὐτά. Στὸ κάτω μέρος τοῦ ἐνὸς γράφει ‘‘πόνος πίστεως’’ καὶ στὸ ἄλλο ‘‘πόνος εὐσεβείας’’.

  Ἐκεῖ πῆγε ὁ νοῦς μου ὅταν κοίταξα τὰ πολύτιμα βιβλία σας, ποὺ ὅπως γράφετε διαθέσατε ὁλόκληρη τὴ ζωή σας γιὰ νὰ ὁλοκληρώσετε τὸ ἔργο αὐτό, ποὺ ἦταν πόθος καὶ τάμα σας καὶ ποὺ εἶναι κατὰ τὴν ὁμολογία σας ἔργο πίστεως, ὅχι καμιὰς φιλοδοξίας ἢ κερδοσκοπίας.

  Εἶστε ἀξιέπαινος ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ Ἀδελφὲ καὶ διακαιοῦσθε τώρα στὰ ὁγδόντα (80) σας χρόνια νὰ εἶσθε χαρούμενος γιὰ τὸ κατόρθωμά σας αὐτὸ καὶ νὰ εὐχαριστεῖτε τὸν Κύριο ποὺ μὲ τὴ βοήθειά Του τὸ φέρατε εἰς πέρας, ἐπαναλαμβάνοντας τὰ θεόπνευστα λόγια Του ‘‘Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν ἀμήν’’.

  Συγχαίρω καὶ εὐχαριστῶ διὰ τὴν δωρεὰ τοῦ πολυτίμου αὐτοὺ ἔργου σας, εὐχόμενος πατρικῶς πλουσίαν τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα σας.

† Ὁ Γάνου καὶ Χώρας Ἀμφιλόχιος

 

bisop2

 


 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙ

    Ὑπάρχουν στὸ διαδίκτυο γύρω στὰ 40 blogs ποὺ βάλλουν ἐναντίον μου γιὰ διαφόρους λόγους, χρησιμοποιώντας καὶ πλαστογραφημένα ἔγγραφα καὶ μονταρισμένες φωτογραφίες. ἄλλοι ἀπ᾽ αὐτοὺς εἶναι παγανισταὶ - δωδεκαθεϊσταὶ ἢ Ἑλληναράδες αὐτοκαλούμενοι, ἄλλοι παπικοὶ ἀπὸ τοὺς ἐν Ἑλλάδι τέτοιους, ἄλλοι προτεστάντες, ἄλλοι χιλιασταί, ἄλλοι ὀρθοδοξαρᾶδες (παλαιοημερολογῖτες, μοναχόπληκτοι, καὶ ποικίλοι θρησκόληπτοι), καὶ πέντε ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι εἶμαι ὁ ἀντίχριστος καὶ εἶναι ψυχοπαθεῖς ποὺ τοὺς χρησιμοποιοῦν παρεκκλησιαστικὲς ὀργανώσεις ὡς κασκαντὲρ ἀντ᾽ αὐτῶν, γιὰ νὰ μ᾿ ἐκδικηθοῦν γιὰ τὸ βιβλίο μου «Παρθενοσυλλέκτες».

      Τὸ νὰ κηρύξῃ κανεὶς τὸ λόγο τοῦ θεοῦ ἀνόθευτο δὲν εἶναι ἀκίνδυνο.

    Δὲν αἰφνιδιάζομαι, διότι, ὅταν ἀποφάσισα νὰ μπῶ στὸν ἀγῶνα, ἤξερα πολὺ καλὰ ὅτι θὰ βγῶ σκονισμένος, ἱδρωμένος, λερωμένος, ματωμένος, ἴσως καὶ σκοτωμένος· διότι οἱ ψυχοπαθεῖς καὶ δαιμονισμένοι θεωροῦν κι ἐπιβεβλημένο ἱερὸ καθῆκον τους τὸ νὰ σκοτώσουν κάποιον «γιὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ» τους, πεπεισμένοι ὅτι προσφέρουσι λατρείαν τῷ θεῷ μ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο.

 

 

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο    Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ο Δρ Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος καὶ θεολόγος, καταγόμενος ἀπὸ πολύτεκνη ἀγροτικὴ οἰκογένεια, γεννήθηκε στὶς 15-5- 1941 στὴν Τερπνὴ Σερρῶν. ἀπὸ τὸ 1959, ποὺ εἰσήχθη στὴ φιλοσοφικὴ σχολὴ τοῦ ᾿Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κατοικεῖ καὶ ἐργάζεται στὴ Θεσσαλονίκη.

Ἔγραψε πολλὰ ἐπιστημονικὰ συγγράμματα, μελέτες, καὶ ἄρθρα· ἔκανε κριτικὲς ἐκδόσεις ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ λατινικῶν κειμένων ἀπὸ ἀρχαῖα χειρόγραφα· μετέφρασε ἀρχαίους ῞Ελληνες καὶ Λατίνους συγγραφεῖς· διάβασε δυὸ συλλαβογράμματα τῆς προϊστορικῆς ἀχαιικῆς γραφῆς (γραμμικῆς Β) ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ δὲν εἶχαν διαβαστεῖ τὸ 1953· ἔλαβε μέρος ὡς ὁμιλητὴς σὲ ἐννιὰ διεθνῆ ἤ πανελλήνια ἐπιστημονικὰ συνέδρια· πραγματοποίησε πολλὲς ἐπιστημονικὲς διαλέξεις σὲ διάφορες πόλεις· ὑπῆρξε ἐπὶ πέντε χρόνια τηλεοπτικὸς παραγωγὸς καὶ παρουσιαστὴς τῆς ἐπιστημονικῆς ἐκπομπῆς του ’’Ἀρχαιογνωσία’’, πραγματοποιώντας περίπου 250 παρουσιάσεις· καὶ ἔχει συμπληρώσει 30 χρόνια ὡς ἱεροκήρυκας ἀπὸ τὸν ἄμβωνα τῆς ἐκκλησίας κυρίως στὴ Θεσσαλονίκη ἀλλὰ καὶ σ᾽ ἄλλες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Στὸ στρατὸ ὑπηρέτησε τὴ θητεία του ὡς στρατιώτης - δόκιμος ἀξιωματικὸς ἱππικοῦ - ἀνθυπίλαρχος (11-1-1965 μέχρι 15-3-1967), μετεκπαιδεύτηκε γιὰ ἴλαρχος στὴ Σχολὴ Ἀξιωματικῶν Τεθωρακισμένων (1-31 Ἰουλίου 1971), ἐπιστρατεύτηκε κατὰ τὴ γενικὴ ἐπιστράτευσι ὡς ὑπίλαρχος - διοικητὴς λόχου - ὑποδιοικητὴς τάγματος (20-7-1974 μέχρι 12-10-1974), καὶ μετὰ τὴν ἀπόλυσί του προήχθη σὲ ἴλαρχο καὶ ἐπίλαρχο (ταγματάρχη).

 

 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ   Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι Δ Ο Σ

Στὴν παροῦσα ἱστοσελίδα καταχωρίζονται κείμενα ὁποτεδήποτε.

Τὰ κείμενα παραμένουν γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα στὴν Προθήκη (□), ταξινομημένα κατὰ ἡμερομηνία καταχωρίσεως, κι ἔπειτα καταχωρίζονται κατὰ εἶδος στὶς δέκα κατηγορίες, ποὺ ὑποδιαιροῦνται σὲ 50 ὑποκατηγορίες (Φιλολογία 6, Ἱστορία 10, Ἀρχαιολογία 8, Χριστιανικὰ γράμματα 7, Λοιπὲς ἐπιστῆμες 7, Παιδεία 3, Δημοσιογραφία 2, Λογοτεχνία 3, Σέκρετον 2, Διαφημίσεις 2).

Τὰ κείμενα ὅλα εἶναι ἢ ἀποσπάσματα ἀπὸ ἐπιστημονικὲς μελέτες, διατριβές, καὶ συγγράμματα, ἢ ἄρθρα σὲ διάφορα περιοδικὰ κι ἐφημερίδες, ἢ εἰσηγήσεις σὲ πανελλήνια καὶ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ συνέδρια, ἢ ἐπιστημονικὲς ῥαδιοφωνικὲς καὶ τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς ἀπομαγνητοφωνημένες, ἢ καταγραφὲς διαλέξεων σὲ αἴθουσες, ἢ ἄλλα κείμενα, ὅλα κατωχυρωμένα μὲ δήλωσι τοῦ κοπυράιτ (copyright) ἢ μὲ ISBN, καὶ προστατεύονται ἀπὸ τὸ νόμο διεθνῶς.