Δρ Κωνσταντῖνος Σιαμάκης

www.philologus.gr


Ἡμέρα ἱδρύσεως 1-1-2007

Περιεχόμενα (ἀναλυτικῶς)

 

 

 

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 

1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

2. ΠΑΤΕΡΕΣ

3. ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ

4. ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

5. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΜΑΤΟΣ

 

 
 

 
 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 Οὐκ ἀποστήσεται ἡ Βίβλος τοῦ Νόμου τούτου ἐκ τοῦ στόματός σου, καὶ μελετήσεις ἐν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός. (Ἰη 1,8)

 

CS BIBLE in library

 


 


 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙ

    Ὑπάρχουν στὸ διαδίκτυο γύρω στὰ 40 blogs ποὺ βάλλουν ἐναντίον μου γιὰ διαφόρους λόγους, χρησιμοποιώντας καὶ πλαστογραφημένα ἔγγραφα καὶ μονταρισμένες φωτογραφίες. ἄλλοι ἀπ᾽ αὐτοὺς εἶναι παγανισταὶ - δωδεκαθεϊσταὶ ἢ Ἑλληναράδες αὐτοκαλούμενοι, ἄλλοι παπικοὶ ἀπὸ τοὺς ἐν Ἑλλάδι τέτοιους, ἄλλοι προτεστάντες, ἄλλοι χιλιασταί, ἄλλοι ὀρθοδοξαρᾶδες (παλαιοημερολογῖτες, μοναχόπληκτοι, καὶ ποικίλοι θρησκόληπτοι), καὶ πέντε ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι εἶμαι ὁ ἀντίχριστος καὶ εἶναι ψυχοπαθεῖς ποὺ τοὺς χρησιμοποιοῦν παρεκκλησιαστικὲς ὀργανώσεις ὡς κασκαντὲρ ἀντ᾽ αὐτῶν, γιὰ νὰ μ᾿ ἐκδικηθοῦν γιὰ τὸ βιβλίο μου «Παρθενοσυλλέκτες».

      Τὸ νὰ κηρύξῃ κανεὶς τὸ λόγο τοῦ θεοῦ ἀνόθευτο δὲν εἶναι ἀκίνδυνο.

    Δὲν αἰφνιδιάζομαι, διότι, ὅταν ἀποφάσισα νὰ μπῶ στὸν ἀγῶνα, ἤξερα πολὺ καλὰ ὅτι θὰ βγῶ σκονισμένος, ἱδρωμένος, λερωμένος, ματωμένος, ἴσως καὶ σκοτωμένος· διότι οἱ ψυχοπαθεῖς καὶ δαιμονισμένοι θεωροῦν κι ἐπιβεβλημένο ἱερὸ καθῆκον τους τὸ νὰ σκοτώσουν κάποιον «γιὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ» τους, πεπεισμένοι ὅτι προσφέρουσι λατρείαν τῷ θεῷ μ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο.

 


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Δρ Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος καὶ θεολόγος, καταγόμενος ἀπὸ πολύτεκνη ἀγροτικὴ οἰκογένεια, γεννήθηκε στὶς 15-5- 1941 στὴν Τερπνὴ Σερρῶν. ἀπὸ τὸ 1959, ποὺ εἰσήχθη στὴ φιλοσοφικὴ σχολὴ τοῦ ᾿Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κατοικεῖ καὶ ἐργάζεται στὴ Θεσσαλονίκη.

Ἔγραψε πολλὰ ἐπιστημονικὰ συγγράμματα, μελέτες, καὶ ἄρθρα· ἔκανε κριτικὲς ἐκδόσεις ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ λατινικῶν κειμένων ἀπὸ ἀρχαῖα χειρόγραφα· μετέφρασε ἀρχαίους ῞Ελληνες καὶ Λατίνους συγγραφεῖς· διάβασε δυὸ συλλαβογράμματα τῆς προϊστορικῆς ἀχαιικῆς γραφῆς (γραμμικῆς Β) ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ δὲν εἶχαν διαβαστεῖ τὸ 1953· ἔλαβε μέρος ὡς ὁμιλητὴς σὲ ἐννιὰ διεθνῆ ἤ πανελλήνια ἐπιστημονικὰ συνέδρια· πραγματοποίησε πολλὲς ἐπιστημονικὲς διαλέξεις σὲ διάφορες πόλεις· ὑπῆρξε ἐπὶ πέντε χρόνια τηλεοπτικὸς παραγωγὸς καὶ παρουσιαστὴς τῆς ἐπιστημονικῆς ἐκπομπῆς του ’’Ἀρχαιογνωσία’’, πραγματοποιώντας περίπου 250 παρουσιάσεις· καὶ ἔχει συμπληρώσει 30 χρόνια ὡς ἱεροκήρυκας ἀπὸ τὸν ἄμβωνα τῆς ἐκκλησίας κυρίως στὴ Θεσσαλονίκη ἀλλὰ καὶ σ᾽ ἄλλες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Στὸ στρατὸ ὑπηρέτησε τὴ θητεία του ὡς στρατιώτης - δόκιμος ἀξιωματικὸς ἱππικοῦ - ἀνθυπίλαρχος (11-1-1965 μέχρι 15-3-1967), μετεκπαιδεύτηκε γιὰ ἴλαρχος στὴ Σχολὴ Ἀξιωματικῶν Τεθωρακισμένων (1-31 Ἰουλίου 1971), ἐπιστρατεύτηκε κατὰ τὴ γενικὴ ἐπιστράτευσι ὡς ὑπίλαρχος - διοικητὴς λόχου - ὑποδιοικητὴς τάγματος (20-7-1974 μέχρι 12-10-1974), καὶ μετὰ τὴν ἀπόλυσί του προήχθη σὲ ἴλαρχο καὶ ἐπίλαρχο (ταγματάρχη).

 ΠΡΟΛΟΓΟΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ

Στὴν παροῦσα ἱστοσελίδα καταχωρίζονται κείμενα ὁποτεδήποτε.

Τὰ κείμενα παραμένουν γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα στὴν Προθήκη (□), ταξινομημένα κατὰ ἡμερομηνία καταχωρίσεως, κι ἔπειτα καταχωρίζονται κατὰ εἶδος στὶς δέκα κατηγορίες, ποὺ ὑποδιαιροῦνται σὲ 50 ὑποκατηγορίες (Φιλολογία 6, Ἱστορία 10, Ἀρχαιολογία 8, Χριστιανικὰ γράμματα 7, Λοιπὲς ἐπιστῆμες 7, Παιδεία 3, Δημοσιογραφία 2, Λογοτεχνία 3, Σέκρετον 2, Διαφημίσεις 2).

Τὰ κείμενα ὅλα εἶναι ἢ ἀποσπάσματα ἀπὸ ἐπιστημονικὲς μελέτες, διατριβές, καὶ συγγράμματα, ἢ ἄρθρα σὲ διάφορα περιοδικὰ κι ἐφημερίδες, ἢ εἰσηγήσεις σὲ πανελλήνια καὶ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ συνέδρια, ἢ ἐπιστημονικὲς ῥαδιοφωνικὲς καὶ τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς ἀπομαγνητοφωνημένες, ἢ καταγραφὲς διαλέξεων σὲ αἴθουσες, ἢ ἄλλα κείμενα, ὅλα κατωχυρωμένα μὲ δήλωσι τοῦ κοπυράιτ (copyright) ἢ μὲ ISBN, καὶ προστατεύονται ἀπὸ τὸ νόμο διεθνῶς.

 

Ταχ.διεύθυνσι Δρ Κωνσταντῖνος Σιαμάκης

Τ.Θ. 1635 – Πανεπιστήμιον
540 06 Θεσσαλονίκη

Dr Constantinus Siamakis
P.O. Box 1635 - University
540 06 Thessaloniki
Greece